Stand van zaken Masterplan februari 2024

 

 

Plan Ulesprong:

 

Dagrecreatie Ûlesprong is door de Club van Aanjagers van de Tjûkemar, gemeente De Fryske Marren en provincie Fryslân aangewezen als focusproject. Aanwijzen als focusproject betekent dat naast procesgeld (aanjaag budget) ook gezocht wordt naar geld voor uitvoering. De provincie heeft voor dit project al uitvoeringsgeld gereserveerd in haar coalitieakkoord van juli 2023. De wethouder van de gemeente gaat daar nu ook werk van maken.

De inbreng van de Mienskip in het project loopt via de werkgroep Ûlesprong van de Club van Aanjagers. Hierin zijn plaatselijk belang Sint Nyk, de ondernemersvereniging en de watersportvereniging vertegenwoordigd.

 

De gemeente heeft als trekker van het project eind 2022 nieuwe schetsontwerpen voor het dagrecreatie terrein Ûlesprong gemaakt, gebaseerd op de uitgangspunten die in het verleden door de Club van Aanjagers werkgroep Ûlesprong zijn opgesteld. In de ontwerpen zijn een groter zandstrand, een horecavoorziening, aanlegplekken en recreatie voorzieningen opgenomen. De werkgroep heeft haar voorkeursvariant bepaald. Die had tevens de voorkeur van de gemeente, dus dat is de basis voor de vervolg stappen: een behoefte onderzoek horeca en verdere uitwerking van de plannen.

 

 

Plan wooninitiatief “De Beuk”:

 

Realisatie van een 24 uurs woonvoorziening voor jong volwassenen, met een autisme-spectrum-stoornis en/of een lichamelijke beperking, met een normale intelligentie.

 

Locatie: De Tûke 2, 8521 PE in Sint Nyk (voormalige basisschool De Beuk)

Zorgorganisatie: Stichting Driestroom. Plaatselijke zorgondernemer wordt Yme Nota.

Ontwerp: Het nieuwe gebouw zal bestaan uit één bouwlaag en krijgt dus geen verdiepingen. In het gebouw worden 12 appartementen, een personeelsruimte en een groepsruimte gerealiseerd.

               Elk appartement krijgt een woonkamer/keuken, slaapkamer, badkamer, berging, technische ruimte en eigen meterkast.

Stand van zaken: KAW Architecten heeft, in opdracht van Woningstichting Dynhus, een voorlopig ontwerp gemaakt. De indeling zal, op verzoek van de Driestroom en de initiatiefgroep, worden aangepast. De financiële consequentie van deze wijzigingen zal eerst nog door Dynhus worden bekeken.

                De aanvraag voor sloop van het huidige gebouw is reeds ingediend.

Planning: De aanvraag omgevingsvergunning zal naar verwachting in maart of april 2024 worden ingediend. Ook dan zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor omwonenden en overige belangstellenden.

                Als alles volgens planning en naar wens verloopt zal deze zomer gesloopt kunnen

               worden. Start nieuwbouw: najaar 2024, oplevering nieuwe gebouw: 1e helft 2025.

 

NIEUW SPORTCOMPLEX:

10-1-2024   Inspraak bij het Petear van gemeenteraad DFM. Op de agenda stond het voor ons belangrijke concept accommodatiebeleid. We waren hier met een tiental mensen van de stuurgroep Donia aanwezig. Frank Bouwhuis heeft namens de stuurgroep ingesproken en antwoord gegeven op alle aanvullende vragen van de gemeente raadsleden.

24-1-2024   Besluit van gemeenteraad DFM. De raad heeft ingestemd met het concept accommodatiebeleid. Hierdoor kan Donia aanspraak maken op een gemeentelijk bijdrage van 40% in de bouwkosten van het gebouw. Naast deze bijdrage is er binnen het accommodatiebeleid ruimte om door middel van maatwerk nog meer financiële ondersteuning van DFM te ontvangen.

30-1-2024   Gemeente DFM heeft een tussentijds overleg met het bedrijf dat de subsidiemogelijkheden onderzoekt. Het onderzoek loopt nog door en binnenkort zal een eindgesprek worden gepland.

16-2-2024   Gemeente DFM, Donia, fiscalist van de gemeente en Sportsubsidie.nl voeren de komende tijd gesprekken  en proberen een voor alle partijen zo gunstig mogelijk subsidievoorstel op te stellen. Vervolgens gaat de financiële commissie van Donia alle verkregen informatie verwerken in een dekkingsplan om dit plan vervolgens met de gehele stuurgroep te delen, bespreken en eventueel aanpassingen te doen.

 

Tot zover deze update. Zoals jullie zien zijn we op dit moment vooral bezig met het financiële aspect van het sportcomplex en kunnen daarin belangrijke stappen gezet worden. Voor die vervolgstappen zijn alweer afspraken gemaakt met DFM en externe specialisten. Hopelijk komen we snel met positief nieuws en gaan we voortvarend op weg naar het gezamenlijke sportcomplex. 

https://www.svdonia.nl/

 

Duurzaam en toekomstbestendig onderwijs in Sint Nyk: 

In overleg met de twee schoolbesturen doet gemeente De Fryske Marren onderzoek naar nieuwbouwplannen op de huidige locatie van basisschool De Paedwizer. Op donderdag 11 januari 2024 werd er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden, ouders en belangstellenden. Tientallen geïnteresseerden kwamen langs en deelden ideeën, zorgen en reacties. Op basis van deze input doet de gemeente en het ontwerpteam momenteel onderzoek naar het verkeer, de parkeersituaties, geluid en privacy.

 

Via deze pagina https://www.defryskemarren.nl/projecten/ikc/ kan dit project worden gevolgd.

                

Wonen:

Kade 5 en 7, aannemingsbedrijf Kuin is inmiddels begonnen met de bouw van de woningen. De verkoop is ook op gang gekomen. Er zijn nog een aantal woningen beschikbaar voor verkoop. Het appartementengebouw zal waarschijnlijk Q4 2025 gereed zijn.

 

Voor wat betreft de woonplannen op de Renado velden zijn er ruwe schetsen gemaakt, maar deze worden pas verder uitgewerkt op het moment dat er meer duidelijkheid is met betrekking tot het sportcomplex.  

 

Nieuwbouw Maeykehiem:

We verwijzen hierbij naar de website van Maeykehiem  

https://maeykehiem.nl/home/nieuwbouw-maeykehiem/

De plannen geven wel uitdagingen aan wat betreft de infrastructuur. Deze uitdagingen worden meegenomen in een integraal infrastructuurplan Sint Nyk, waar Plaatselijk Belang betrokken bij is. 

 

   


Masterplan Sint Nyk 2018

Woning behoefte peiling

Om ervoor te zorgen dat Sint Nyk ook in de toekomst een fijne woonplaats blijft, met voldoende  goede voorzieningen, is in opdracht van Plaatselijk Belang Sint Nyk en Ondernemers Vereniging Sint  Nyk  het “Masterplan Sint Nyk 2018” opgesteld  In het masterplan is gekeken naar sport, onderwijs en wonen, hierin zijn de scholen, sportvelden en  de sporthal op een nieuwe locaties gesitueerd. Door deze nieuwe situering komt er ruimte in   Sint Nyk beschikbaar voor mogelijke nieuwe woningbouw  Om te bepalen aan wat voor type woningen behoefte is in Sint Nyk en om welke aantallen dit zal  gaan is er een enquête gehouden onder de bewoners in en rondom Sint Nyk.   De enquête is zowel digitaal als op papier verspreid. Op deze manier zijn er zo veel mogelijk reacties  ontvangen. Als bijlage zijn de resultaten toegevoegd van de ingevulde enquêtes.

Download
woningbehoeftepeiling sint nyk_dd_16-03-
Adobe Acrobat document 282.9 KB