Welkom bij Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga


Het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Nyk nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering.

 

Datum             : Dinsdag 12 maart 2024

Aanvang          : 20.00 uur

Plaats              : Clubhuis ‘de Kuperij’, Watersportvereniging Sint Nyk

                                                             Westend 23, Sint Nyk

 

Agenda

 

1.         Opening

2.         Notulen vorige vergadering d.d. woensdag 19 april 2023

3.         Jaarverslag 2023

4.         Verslag penningmeester

5.         Verslag kascommissie, verkiezing nieuw kascommissielid

6.         Mededelingen

7.         Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar:     Dhr. A. Meijer

Kandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden aangemeld bij het bestuur

8.         Willem Faber geeft een update van de ontwikkelingen op en rond de Tsjûkemar           

9.         Rondvraag

10.       Bonne Posthuma geeft een presentatie over Watersportvereniging Sint Nyk

11.       Sluiting

 

De notulen van de vorige jaarvergadering zijn te lezen op 

www.pb-sintnyk.nl

 

 

 

Het Bestuur.


Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga is opgericht op 1 maart 1905.

De vereninging heeft als doel: het behartigen van de belangen van de inwoners van Sint Nicolaasga en omgeving.

Daarbij denken wij aan:

- het verkeersbeleid en de verkeersveiligheid

- voorzieningen op het gebied van sport en recreatie

- bestemmingsplannen

- groenbeheer en milieu

- communicatie infrastructuur.

Kortom het bevorderen van het leefklimaat.

Goede ideeën ontstaan door creatief denken!


Stoeptegel los!!!!!

Ziet u afval, losliggende stoeptegels, een volle container of een gevaarlijke verkeerssituatie? Geef het door.Plaatselijk Belang zoekt nieuwe bestuursleden


WBTR

(Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, misbruik van positie, niet goed op de kas passen en ander ongewenst gedrag binnen besturen te voorkomen. Wellicht vraagt u zich als bestuurslid van een vereniging of stichting zich af of u de statuten nu direct moet aanpassen.

Om u daarover te informeren delen wij hier informatie die wij ontvingen van verschillende notarissen.

Het gaat om een column geschreven door Karin Rientjes, notaris te Sneek. KLIK HIER Verder treft u een Stappenplan WBTR aan dat is opgesteld door Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân. KLIK HIER Aan de hand van dit document kan een vereniging nagaan welke acties vereist en wenselijk zijn.

Indien u vragen heeft over de WTBR, dan kunt u het beste contact opnemen met een notaris.


Dodenherdenking 2023

Út namme fan PB Sint Nyk wolle wy eltsenien tige tank sizze foar harren bydrage, yn hokker foarm dan ek, oan de 4-maaie betinking. It wie in ynbannich en sober barren, mar lykwols in moaie betinking.

Fertsjintwurdigers fan ús gemeente, de Ondernemers Vereniging Sint Nyk, de jeugdbestjoeren, de skoallen en PB Sint Nyk hawwe by de betinking oanwêzich west en harren blommen en kransen by it monumint lein. Foar de twa minuten stilte út wurde mei it blazen fan de Taptoe ek noch in earbetoan brocht.

Fansels hoopje wy, PB Sint Nyk, dat wy takom jier ien en oar wer op de gebrûklike wize dwaan kinne.