Vereniging Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga 1 Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang Sint Nyk Datum : Woensdag 19 april 2023 Plaats : Zalencentrum Sint Nyk Aanvang : 20:00 uur

 

1. Opening Johannes opent 20:00 uur de vergadering. De presentielijst gaat rond in de zaal.

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 11 mei 2022 Geen op en aanmerkingen op de notulen.

 

3. Jaarverslag 2023 Albert leest het jaar verslag voor.

Jaarverslag: Het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Nyk (PB) bestaat aan het begin van dit verslagjaar uit Johannes Wierstra (voorzitter), Albert Meijer (secretaris), Irma Alkema (penningmeester), Roel van Nijen, Janet de Lange, Willy de Groot en Esther Hoekstra.

Het ledenaantal van Plaatselijk belang is op dit moment 723.

Wij zijn als bestuur druk bezig geweest met veel onderwerpen welke spelen in en rondom Sint Nyk.

Met de volgende onderwerpen hebben wij ons bezig gehouden het afgelopen jaar.

  • Dodenherdenking Op 4 mei hebben wij de Dodenherdenking weer kunnen organiseren. Afvaardigingen van gemeente, PB Sint Nyk, OVS, Jeugdbesturen en basisscholen van Sint Nyk hebben een krans gelegd, er zijn gedichten voorgedragen, de klokken hebben geluid en muziekvereniging ‘Crescendo’ heeft voorafgaand aan de 2 minuten stilte het ‘signaal taptoe’ en na afloop het Wilhelmus gespeeld. Vanzelfsprekend hing de vlag halfstok en was de omgeving van het monument netjes opgeknapt.
  • Club van Aanjagers Tjûkemar Voor de ontwikkelingen rondom de Tjukemar heeft de club van aanjagers zich gericht op twee focusprojecten. De kitesurfzone Delfstrahuizen en de ûlesprong aan onze kant. De plannen voor de kitesurfzone gaan voorspoedig. De ontwikkeling van de ûlesprong loopt iets moeizamer. De gemeente heeft afgelopen jaar een projectleider namens de gemeente aangesteld om het proces te leiden. De werkgroep is in gesprek met de gemeente om te zorgen dat de plannen verder worden uitgewerkt.
  • Herinrichting kruispunt Huisterheide Het kruispunt op Huisterheide is afgelopen jaar op de schop gegaan. De verkeerskundige van de gemeente heeft in overleg met veilig verkeer Nederland de plannen gemaakt. Het gehele kruispunt is aangepakt om de snelheid uit het verkeer te halen en de situatie veiliger te maken.
  • Onderhoud Vegelinbos Er wordt druk gewerkt in het bos door vrijwilligers in samenspraak met Tjalling van Eysinga. Rondom de bosvijver is alles gesnoeid en netjes gemaakt. Mede door de inzet van de vrijwilligers kan iedereen genieten van de mooie wandelpaden in het bos.
  • Masterplan Sint Nyk Er zijn afgelopen jaar stappen gezet in de plannen die betrekking hebben op wonen, sport en onderwijs. Mede door het werk van de door de gemeente aangestelde projectleider staan de verschillende processen beter met elkaar in verbinding. 19 december is er een informatiemarkt geweest in het Zalencentrum. Tijdens deze informatiemarkt zijn alle onderdelen gepresenteerd en toegelicht door de gemeente en de werkgroep masterplan. De markt werd druk bezocht, er zijn diverse gesprekken gevoerd met belangstellenden. Tijdens de informatie markt kon men ook tips en tops opschrijven en inleveren in de bus bij de deur. Hier zijn veel reacties uit gekomen. De vele reacties zijn door de gemeente bekeken en de gemeente neemt deze tips en tops waar mogelijk mee in de verdere uitwerking van het plan. De plannen worden nu verder uitgewerkt . Zodra alles weer een stapje verder is, zullen wij dit met jullie allen delen.
  • Wolwêze Wolwêze is de verbindende factor tussen allerlei bestaande initiatieven binnen Sint Nyk. Sint Nyk is binnen Friesland een Bloeizone. Een plaats waar mensen gezond oud kunnen worden, zowel fysiek als mentaal. Dit bereiken we door bewoners bewust te maken van gezonde voeding, genoeg bewegen en het onderhouden van sociale contacten. Afgelopen jaar heeft Wolwêze zich bezig gehouden met: - De sociale kaart - De inwoners enquête - Dorpenverlanglijst. - Gezonde wijkaanpak. - Koffie ochtenden It Trefpunt. - Lezing door cardiologe Janneke Wittekoek over het vrouwenhart. - Op zaterdag 22 april wordt de fittest dag gehouden.
  • Andere realisaties en aandachtspunten
  • - De in de vorige ledenvergadering genoemde en de punten welke wij hebben ontvangen over de verkeersoverlast en te hard rijden is onder de aandacht gebracht bij de gemeente.
  • - Afgelopen jaar is het schelpenpad aan de Finkeburen opgeknapt in opdracht van Plaatselijk belang Sint Nyk. Vanuit de dorpsvisie zetten wij, als bestuur PB, onze bezigheden voort. Via onze website, de Zakenman en de Sint Nykster.nl houden we u hiervan op de hoogte.

Korte voorstel ronde wijkagent. Nynke Bonsma (wijkagent) doet een korte voorstel ronde. Als er klachten zijn over verkeer dan kan dit ook worden gemeld bij Klacht en knel. Ook als er meer klachten zijn kan contact worden gezocht met Nynke Bonsma. 

 

4. Verslag penningmeester Irma geeft toelichting op het financiële jaarverslag. Er staat op dit moment een groot bedrag op de rekening van PB. PB is aan het kijken of er ook iets kan worden gedaan met sponsor initiatieven. Mensen kunnen dan subsidie aanvragen voor initiatieven welke goed zijn voor het dorp. Hier wordt komend jaar meer invulling aan gegeven en worden de richtlijnen opgesteld. Alle aanwezige leden zijn akkoord en verlenen decharge aan het bestuur.

 

5. Verslag kascommissie, verkiezing nieuw kascommissielid Jan Westra en Martijn Agricola hebben alle stukken bekeken en zijn akkoord. Alle leden zijn akkoord en verlenen decharge aan het bestuur. Jan Westra wordt na 2 jaren bedankt voor de kascomissie. Komend jaar kascommissie Jacob Jellesma en Martijn Agricola.

 

6. Aanpassen statuten PB Sint Nyk en intrekken huishoudelijk reglement De nieuwe statuten lagen vanaf maandag 10 april 2023 gedurende 1 week voor iedereen ter inzage. Johannes geeft aan waarom er een wijziging van de statuten gedaan moet worden. De statuten zijn verouderd en zijn nog van de oprichting. Ook is er nieuwe wet, namelijk WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen). Notaris Ko Beijaard van notariskantoor Hoekstra en Partner heeft hier vorig jaar een presentatie over gegeven en de belangrijkste wijzigingen benoemd. Er zijn totaal 11 leden aanwezig, alle aanwezige leden keuren de wijziging van de statuten goed en alle aanwezige leden keuren goed dat het huidige huishoudelijk regelement wordt ingetrokken. De nieuwe statuten kunnen nu bij de notaris worden ondertekend, waarna ze definitief zijn.

 

7. Mededelingen

- Jan Willem (dorpen coördinator gemeente de Fryske Marren): Verkeerstelling op het Westend en Wielwei op verzoek inwoners geweest. Westend vielen de snelheden mee, 85% houdt zich aan de snelheid of gaat zelfs langzamer. Geen aanleiding tot directe actie volgens verkeerskundige van de gemeente. Wielwei; hier wordt wel harder gereden dan toegestaan. Verkeerskundige gaan dit verder onderzoeken. Uit de zaal komt de reactie waarom de Finkeburen niet is meegenomen in dit onderzoek, hier wordt ook veel te hard gereden. Gemeente krijgt veel verzoeken, kan niet alles snel oppakken. Finkeburen is wel bekend bij de gemeente. Gemeente maakt nogmaals een notitie.

 

8.Bestuursverkiezing: Esther Hoekstra neemt afscheid van het bestuur. Esther wordt bedankt voor haar inzet. Johannes Wierstra is aftredend en herkiesbaar, alle aanwezige leden stemmen er mee in dat Johannes wordt herkozen voor het bestuur van Plaatselijk belang Sint Nyk.

 

9.Rondvraag - Buurtvereniging op en om de Rijlst: Parkeeroverlast de Oergong/Eendracht. Roel geeft toelichting dat hier ook al door deskundigen van de gemeente over is gesproken. Verkeerskundig is alles in orde. Overlast van geparkeerde auto’s blijft. Is er mogelijkheid om meer parkeerruimte te maken in deze omgeving. Gemeente gaat dit onderzoeken. - Buurtvereniging op en om de Rijlst. Uitgang fietspad op it Sein. Gevaarlijke situatie, men vliegt zo van fietspad de weg op. Hier mogelijk iets plaatsen zodat mensen hierop geattendeerd worden, gemeente neemt dit mee. - Watersportvereniging Sint Nyk: Is het komend jaar ook mogelijk om de ledenvergadering PB bij de jachthaven te doen? WSV Sint Nyk wil dan na afloop een presentatie geven wat WSV Sint Nyk is en wat ze allemaal doen. PB houdt contact met de watersportvereniging.

 

10. Pauze

 

11. Presentatie Wolwêze

 

12. Sluiting Johannes sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid