13 mei 2022 Ledenvergadering Plaatselijk Belang

 

1. Opening Johannes Wierstra opent 20:00 uur de vergadering.

De presentielijst gaat rond in de zaal.

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 13 oktober 2021 Geen op en aanmerkingen op de notulen.

 

3. Jaarverslag 2022 Het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Nyk (PB) bestaat aan het begin van dit verslagjaar uit Johannes Wierstra (voorzitter), Albert Meijer (secretaris), Sjouke Bouma (penningmeester), Roel van Nijen, Janet de Lange, Willy de Groot en Esther Hoekstra. Het ledental van PB bedroeg het afgelopen jaar 720 leden en het inwoneraantal was 3290. Afgelopen jaar was net als het voorgaande anders dan wij gewend zijn. Veel bijeenkomsten hebben fysiek in klein comité of via een online overleg plaatsgevonden. Hierdoor zijn de maandelijkse bestuursvergaderingen gewoon doorgegaan en konden gasten aanschuiven om een onderwerp of idee toe te lichten. Verder is er structureel overleg met de gemeente geweest en werken wij op diverse thema’s nauw samen met de Ondernemersvereniging van Sint Nyk (OVS). Dodenherdenking Op 4 mei hebben wij de Dodenherdenking weer kunnen organiseren op de wijze zoals dat jaarlijks gedaan wordt. Afvaardigingen van gemeente, PB Sint Nyk, OVS, Jeugdbesturen en basisscholen van Sint Nyk hebben een krans gelegd, er zijn gedichten voorgedragen, de klokken hebben geluid en muziekvereniging ‘Crescendo’ heeft voorafgaand aan de 2 minuten stilte het ‘signaal taptoe’ en na afloop het Wilhelmus gespeeld. Vanzelfsprekend hing de vlag halfstok en was de omgeving van het monument netjes opgeknapt. Club van Aanjagers Tjûkemar Willem Faber is toegetreden tot het bestuur van de Club van Aanjagers. Met zijn toetreden is er na een lange zoektocht weer een afgevaardigde vanuit de Sint Nykter kant van het meer. Een werkgroep vanuit PB en OVS ondersteunt Willem en moet voor draagvlak zorgen. Wij hopen dat de ontwikkelingen rond de ‘Ûlesprong’ hiermee in een stroomversnelling komen. Het traject voor de vergunning van restauratie en aanleg van een waterskibaan loopt nog steeds en ook het opknappen en opwaarderen van het strand staat nog steeds op de planning. Daarnaast zijn wij als PB blij dat de uitbaters van het recreatieterrein, Wobbe Nieborg en Jellie Bakker, hiermee doorgaan. O.a. PB heeft zich bij de gemeente hard gemaakt om dit met hen regelen. Wobbe en Jellie zorgen fantastisch voor de gasten en het terrein ligt er netjes en opgeruimd bij! Vereniging Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga 2 Verder is het probleem met de overlast door vernielingen, diefstal en sekstoerisme nog steeds niet opgelost. Er is nu door de overheid een permanente camera geplaatst en politie surveilleert regelmatig. Masterplan Sint Nyk Er zijn afgelopen jaar stappen gezet in de plannen die betrekking hebben op wonen, sport en onderwijs. Mede door het werk van de door de gemeente aangestelde projectleider staan de verschillende processen beter met elkaar in verbinding. Dit is belangrijk, want de thema’s hangen sterk met elkaar samen; Er moet eerst een nieuw sportcomplex komen voordat er woningbouw en een nieuwe school op het huidige sportpark gerealiseerd kan worden. Op het onderdeel sport is VVI voorlopig afgehaakt bij de realisatie van het nieuwe sportpark, maar de plannen gaan verder. De gemeente gaat samen met Renado en de masterplan commissie door met het ontwikkelingstraject. Verder is de gemeente in gesprek met omwonenden van de locatie waar het nieuwe complex moet komen te liggen. Tegelijkertijd wordt er op de locatie van het huidige sportcomplex gekeken naar de invulling op het gebied van woningbouw en een nieuw gezamenlijk schoolgebouw voor de basisscholen. Er wordt o.a. aan de hand van de door PB en OVS uitgevoerde woningbehoeftepeiling gekeken wat voor woningen er gerealiseerd moeten worden. De eerste inrichtingsschetsen zijn gemaakt en ook diverse andere procedures zijn gestart. De scholen zijn ondertussen in gesprek over de inrichting van het beoogde gezamenlijke schoolgebouw. Zonneweide De realisatie van het zonnepark door ontwikkelaar Solarfields aan de Tsjûkmemarwei gaat voorlopig niet door. Om hier een vergunning voor te krijgen was draagvlak en participatie vanuit Sint Nyk noodzakelijk. Een werkgroep heeft hier namens PB en OVS (naar mening van deze partijen) een uitstekend resultaat voor Sint Nyk uit gehaald waar het dorp veel voordeel uit kon halen. Ondanks de inspanningen en duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid is de gemeenteraad hier niet mee akkoord gegaan, omdat het park op ‘landbouwgrond’ gerealiseerd wordt. Wij willen als Plaatselijk Belang, ondanks het resultaat, de werkgroep bedanken voor de grote inspanning die zij hebben geleverd. Wij beraden ons op vervolgstappen, met als doel het park alsnog te realiseren. Wolwêze PB is betrokken bij de stuurgroep Wolwêze. Doel van Wolwêze is de verbindende factor zijn tussen allerlei bestaande initiatieven binnen Sint Nyk. Sint Nyk is binnen Friesland een Bloeizone. Een plaats waar mensen gezond oud kunnen worden, zowel fysiek als mentaal. Dit bereiken we door bewoners bewust te maken van gezonde voeding, genoeg bewegen en het onderhouden van sociale contacten. Afgelopen jaar is er een sociale kaart gemaakt, een enquête in samenwerking met het Fries Sociaal planbureau uitgevoerd onder de bewoners en is er een gezondheidsmarkt georganiseerd. Deze markt trok veel belangstellenden en was een groot succes. Herinrichting kruispunt Huisterheide PB Sint Nyk heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om het kruispunt op te laten knappen en veiliger te maken en nu is het bijna zo ver. De herinrichting van Huisterheide dreigde op het laatste moment door bezuinigingen niet door te gaan. PB heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij het ‘Petear’ (inspraakmogelijkheid bij de gemeente). Hierdoor is de bezuiniging van tafel gehaald en na de zomer starten de werkzaamheden. Naar verwachting is het project voor het einde van 2022 afgerond. Vereniging Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga 3 Onderhoud Vegelinbos De groep vrijwilligers die vorig jaar begonnen is met het opknappen van het wandelpad rond de bosvijver is hiermee doorgegaan. Het bruggetje achter de Renado velden is verder verstevigd, het wandelpad rond de vijver heeft deels een nieuwe zandlaag gekregen, er zijn snoeiwerkzaamheden uitgevoerd en de houtsnijwerken van het kabouterpad worden opnieuw geverfd. Wij zijn als PB erg blij met de inspanningen van deze vrijwilligers en hopen dat ze hiermee door zullen gaan! Andere realisaties en aandachtspunten - De in de vorige ledenvergadering genoemde verkeersoverlast en te hard rijden is onder de aandacht gebracht bij de inwoners van Sint Nyk. - De 12 jaar geleden door PB aangeschafte AED (die bij de Jumbo hangt) is vervangen door een nieuw exemplaar. De kosten hiervan zijn betaald met een schenking van Doniawerstal Energie en uit eigen middelen van PB. - Het voetpad aan de Finkebourren is aan onderhoud toe. PB laat dit binnenkort opknappen.

 

4. Verslag penningmeester:

Sjouke Bouma geeft toelichting over het financiële jaarverslag. Geen vragen, alles akkoord.

 

5. Verslag kascommissie, verkiezing nieuw kascommissielid.

Jan Westra en Rinus Spijkerman hebben kascommissie uitgevoerd. Alles is akkoord bevonden. Martijn Agricola neemt de plaats van Rinus over.

 

6. Mededelingen Sinds afgelopen maand nieuwe wijkagent. Nynke Bonsma

 

7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. S. Bouma

Nieuwe kandidaten: Mevrouw I. Alkema.

Sjouke Bouma wordt bedankt voor zijn inzet en verlaat het bestuur. Irma Alkema geaccepteerd door de leden en treedt toe tot het bestuur.

 

8. Rondvraag -

Koos de Jong: Koos en mede buurtbewoners hebben bezwaar gemaakt tegen de woningbouw kade 5-7. Het is niet dat ze tegen de komst van de woningen zijn, maar ze zijn tegen het bestemmingsplan. Er zat een maatverschil in het bestemmingsplan t.o.v. wat er was afgesproken over de rooilijn. Bezwaarmakers hebben zich uiteindelijk er bij neergelegd. Wel jammer dat buurt niet op de hoogte is gehouden en betrokken is geweest bij het ontwerp/proces. Jan Willem: Kade 5-7, er mag begonnen worden met de bouw van de woningen. Nu is het aan de initiatiefnemers om te starten. Harry Nota geeft aanvulling dat het vooral op dit moment aan de bouwkosten ligt. Momenteel zijn de bouwkosten zeer onzeker. Hierdoor zijn de bouwers/kopers in het ongewisse over de uiteindelijke bouwprijs. Eerst wacht men af. -

Thea Postma: Harry Nota heeft aangegeven na 40 jaar te willen stoppen met de Zakenman. Harry geeft een toelichting. Wel bereid om te assisteren waar nodig, maar wil geen kar meer trekken. Tips, ideeën kunnen altijd kenbaar worden gemaakt bij PB, OVS of Harry. Vereniging Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga 4 -

Theo Nota: Fietspad naast tennisbaan naar de Noed/Finkeburen is erg slecht. Wortels zitten onder asfalt enz. Slecht wegdek. Kan hier iets aan worden gedaan? Gemeente gaat dit bekijken. -

Jeltje Steneker: Fixi beter kenbaar maken. Artikel in zakenman over Fixi. Mensen kunnen hun meldingen doen via Fixi. -

Baukje Feenstra: Hoe kunnen we de wijkagent bereiken? Johannes geeft haar gegevens door. Nynke Bonsma, tijdens haar werkdagen 06-52338108 of nynke.bonsma@politie.nl bij dringende zaken 0900-8844 of 112. -

Herman Kruiper: Overlast Ulesprong, tijdens vorige ledenvergadering is afgesproken een commissie samen te stellen om dit te bekijken. Niets van terecht gekomen. Hekken zijn afgelopen winter gestolen, Herman merkt op dat deze nog niet weer zijn geplaatst. Jan Willem geeft aan dat deze week 22 worden geplaatst. Ulesprong is in slechte staat, walbeschoeiing is verrot. Tijdelijke oplossing voor recreatieterrein, Herman verwacht dat er op deze manier ongelukken gebeuren. Klaas Samplonius geeft aan dat het een en ander veilig is hersteld. Jan Willem bekijkt dit binnen de gemeente. Afwachten hoe het komt met de toekomstplannen, niet grote investeringen voor korte periode.

 

9. Pauze

 

10. Presentatie WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) Notaris dhr. K. Beijaard vertelt waar verenigingen en stichtingen in deze wet aan moeten voldoen en welke stappen hierbij doorlopen moeten worden.

 

11. Sluiting Johannes sluit de vergadering. Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid