Verslag ledenvergadering  Plaatselijk Belang  Sint Nyk

 

 

 

 

Woensdag 13 oktober 2021 heeft plaatselijk belang Sint Nyk zijn jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Nadat voorzitter, Johannes Wierstra, iedereen heeft verwelkomd wordt het jaarverslag voorgelezen door de voorzitter. Er wordt teruggekeken op de afgelopen 1,5 jaar.

 

Het ledental van PB bedroeg het afgelopen jaar 730 leden. In het najaar van 2020 is er een ledenwerfactie gehouden waarbij een nieuw lid het 1e jaar contributie aan een Sint Nykster vereniging naar keuze kon doneren. De actie heeft 40 nieuwe leden opgeleverd.

 

In het jaarverslag wordt verder stil gestaan bij de dodenherdenking, het gedenkteken neergestort vliegtuig, de club van aanjagers Tjûkemar, het masterplan Sint Nyk, de Zonneweide, Wolwêze, de herinrichting kruispunt Huisterheide en het onderhoud van het van Eysingabos

Het jaarverslag is te na te lezen op de website van PB Sint Nyk.

 

De penningmeester, Sjouke Bouma, geeft een toelichting op de financiële jaarverslagen van 2019 en 2020. De kascommissie bestaande uit Rinus Spijkerman en Gea Jonkman hebben alle stukken bekeken en goed gekeurd. Rinus Spijkerman neemt nog een jaar deel in de kascommissie en wordt komend jaar bij gestaan door Jan Westra.

 

Bij de mededelingen wordt de nieuwe wet WBTR genoemd, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Op de website van PB staat een link over deze nieuwe wetgeving. In de toekomst probeert PB een notaris uit te nodigen die toelichting kan gaan geven op deze wet.

 

Bestuursverkiezing:

            Aftredend en niet herkiesbaar:                         Mevrouw C. de Lange

                                                                                   Mevrouw A. Jelsma

 

            Nieuwe kandidaten:                                         Mevrouw W. de Groot

                                                                                   Mevrouw J. de Lange

                                                                                   Mevrouw E. Hoekstra

[..12] 

Tijdens de rondvraag komt naar voren dat er in en rondom Sint Nyk vaak veel te hard wordt gereden en dit gevaarlijke situaties op kan leveren. Ook rijdt men met grote vrachtwagen en grote/brede landbouwvoertuigen door het centrum heen . Dit geeft een onveilig en onprettig gevoel. De gemeente is op de hoogte van de problematiek. De gemeente geeft aan dat de oorzaak vaak ligt bij de lokale weggebruikers.  Mogelijk kunnen de inwoners hier bewust van worden gemaakt. PB neemt dit mee en gaat hier mee aan de slag.

 

Een ander onderwerp waar veel onvrede over is, dat is het recreatie terrein de Ulesprong bij de  Tjeukemeer. Hier wordt veel overlast ondervonden, lokale mensen (“gewone recreanten”) blijven weg. Deze problemen zijn bekend bij de gemeente, en de gemeente probeert dit op te lossen. Er wordt een klein comité gevormd die zich gaat bezig houden met deze overlast. Uit de zaal komt nog de reactie dat de club van aanjagers plannen heeft voor de Ulesprong en als deze door gaan, er dan mogelijk meer drukte is. Hopende leidt dit tot minder overlast.

 

Ook zijn de mensen in de zaal benieuwd naar de stand van zaken van het masterplan. De gemeente geeft aan dat er is al een heel proces afgelegd en er volop gewerkt wordt aan het Masterplan. Er is door de gemeente een projectleider aangesteld die de verschillende processen met elkaar in verbinding brengt en het plan gaat coördineren.