Notulen Ledenvergadering Plaatselijk Belang 2019

 

Datum:             : Woensdag 20 maart 2019

Aanvang          : 20.00 uur

Plaats:              : Zalencentrum St. Nicolaasga

 

 

Agenda

 

 

1.   Opening

De voorzitter heet iedereen welkom, met name afgevaardigden Christen Unie, FNP, VVD, CDA, PvdA, wethouder Frans Veltman, dorpencoördinator Hendrik Hoekstra, hoofd groenvoorzieningen van de gemeente Klaas Samplonius en leden van het Sociaal Wijkteam De Fryske Marren: Roliena Veuger en Janny Schenk

 

De presentielijst gaat rond. Er worden geen papieren versies meer uitgedeeld van verschillende verslagen; alles is zichtbaar op scherm.

 

Afmelding met kennisgeving: Johan Kuipers 

 

2.   Notulen vorige vergadering 07-03-2018

Er zijn geen vragen en opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.

 

3.   Jaarverslag 2018

Het jaarverslag wordt door de voorzitter voorgelezen. Er zijn 742 leden.

Er is veel overleg geweest met verschillende partijen. Het masterplan was een groot item afgelopen jaar. Verder o.a. de volgende punten: 4 mei, Himmeldei, boomverlichting Plein, gezamenlijk PB-OVS overleg. Het overleg met jeugdbesturen is afgebouwd nu er een eigen bestuur is.

 

4.   Verslag penningmeester

De penningmeester geeft uitleg over het financieel verslag van 2018. Het lijkt alsof we erop achteruit gegaan zijn, maar dat komt mede doordat de subsidie voor het wandelpad Finkebuorren het vorig jaar geïnd is en dit jaar de uitgaven plaatsgevonden hebben.

    

5.   Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid

Gea geeft toelichting en meldt dat e.e.a. er prima uitzag. Gea Jonkman en Peter Vennik verlenen décharge aan de penningmeester. Peter Vennik is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. Nieuw kascommissielid: Rinus Spijkerman. Volgend jaar dus Gea en Rinus.

 

6.   Mededelingen

De voorzitter heeft een aantal mededelingen:

-          De Zakenman: Harrie Nota licht de huidige stand van zaken toe. Er zijn veel reacties en bijdrages toegezegd. De Zakenman gaat door. Er wordt nog wel versterking voor de organisatie gezocht. Niet voor de redactie, maar bv in de vorm van een denktank. Er is wel een tweedeling: ouder publiek wil de krant (fysiek). Jongeren kijken meer op de St Nykster.

-          Monumenten: er is een monument in St Nyk en er komt er hopelijk één bij, nl ter nagedachtenis aan het neerstorten van het vliegtuig bij Doniaga 75 jaar geleden. PB is er mee bezig, samen met enkele dorpsbewoners. Wordt vervolgd.

 

Dan het monument op de hoek Kade/Kerkstraat: Koos de Jong en Roel van Nijen willen dit monument opknappen. In overleg met de Gemeente wordt dit gerealiseerd met klinkers en graszoden. We kunnen/willen dit zelf doen en graag voor 4 mei klaar hebben. Is er iemand bereid te helpen? Albert Jelsma, Jan Altenburg en Rinus Spijkerman melden zich aan om te helpen. Ook onderhoud komt voor eigen rekening: wellicht met hulp van Mind up in samenwerking met de Gemeente.

-          Kademuur: restanten zijn opgehaald: we hebben hobbywerkplaats benaderd en kregen te horen dat de stukken niet te verwerken zijn.

-          Club van Aanjagers van de Tsjûkemar: Willem heeft ons medegedeeld dat Jan Veenstra hem zal ondersteunen om de belangen van St Nyk te vertegenwoordigen. Willem licht de stand van zaken toe: plannen moeten in samenwerking met veel partijen gerealiseerd worden en dit vraagt veel overleg. Er is een intentieverklaring ondertekend. De subsidieaanvraag is ingediend voor de vele groter en kleinere projecten. Die subsidie is toegezegd, dus de plannen worden concreter. Ulesprong wordt voorzien van zand van de Provincie die het zand beschikbaar stelt.

-          Matrixbord op de Rijlst: PB heeft brief gekregen van 2 bezorgde moeders van de Rijlst in verband met zwaar verkeer en hoge snelheid op de Rijlst. Zij hebben de Gemeente benaderd. Dit is een goed burgerinitiatief waar prima op geanticipeerd wordt door Gemeente.

 

7.   Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:         De heer J. Wierstra

                                                   De heer S. Bouma

                                                   Mevrouw C. de Lange

Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom!

 

8.   Rondvraag

- Albert Jelsma: Hoeveel mensen zoekt het bestuur? Minimaal 1. Meer zijn ook welkom.

- Egbert de Jong: Er zijn straatnaambordjes verdwenen en op andere plaatsen gevonden: is daar iets van bekend bij PB? Nee

- Koos de Jong: hoe is het met de woningbouw in St Nyk? En Kade 7/9?

PB heeft geen zicht op Kade 5/7; het is een particulier initiatief.

Frans Veltman geeft een toelichting: de aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan is ingediend. De Raad heeft contact gehad met één van de betrokken initiatiefnemers. We hopen op snelle actie. Maria Hendriks: Is een eis ook levensloopbestendigheid? Frans Veltman: Dat ligt bij de ontwikkelaar.

PB: In het masterplan nemen we wel die mogelijkheid op.

- Marja Hendriks: woonvisie ligt volgende week bij Gemeente. PB heeft geen visie ingediend. Frans Veltman: Masterplan wordt letterlijk genoemd als voorbeeld in woonvisie vanuit lokale gemeenschap. Dus er is wel degelijk aandacht voor. Inbreiding is makkelijker dan uitbreiding.

- Maria Hendriks: Knarre hofjes (ouderen die samen een woonvorm bewonen, zonder verplichtingen maar wel met omkijken naar elkaar) worden in Friesland gemist. Is dat bekend bij PB? Nee, maar iedereen is vrij om te reageren op de woonvisie. Frans Veltman: particuliere initiatieven krijgen in woonvisie wel ruimte.

- Geert Semplonius: weet PB meer over wat er met De Beuk gaat gebeuren? PB heeft dit nagevraagd bij Gemeente en als antwoord gekregen dat hier geen duidelijkheid over is.

Frans Veltman: Skik wil er tijdelijke kinderopvang realiseren. Beide scholen krijgen dan aparte kinderopvang. Algemeen geluid: Dit moeten we niet willen, het is duidelijk een ongewenst signaal. Dit ligt echt bij de besturen van de verschillende scholen.

Maria Hendriks: Terrein van De Beuk zou meest geschikt zijn voor woningbouw voor ouderen.

-          Maria Hendriks: Gemeente wil € 5.000,= bezuinigen op wegbelijning, met name in Joure. Dit is onverantwoord. Frans Veltman: er is nog geen besluit genomen.

-          Rinus Spijkerman: wie kan welk besluit beïnvloeden? PB: Geluiden die bij PB binnenkomen komen via dorpen coördinator bij de Gemeente terecht. Maar dan heeft PB wel input nodig. Antwoorden kunnen we niet altijd ter plekke geven.

-          Thea Postma: sporthal wordt gerenoveerd. Maar dit is ook onderdeel van het Masterplan. Hoe zit dit? Is het onderhoud echt noodzakelijk en heeft dit gevolgen voor Masterplan? PB: Nemen we mee naar Hendrik Hoekstra.

 

9.   Pauze

 

10. Gastsprekers: leden van het Sociaal Wijkteam - de Fryske Marren: Roliena Veuger en Janny Schenk geven een presentatie over wie zij zijn, wat zij doen, voor wie, waar en wanneer.

     

 

11.   Sluiting