Notulen Ledenvergadering Plaatselijk Belang 2018

 

Datum:             : Woensdag 7 maart 2018

Aanvang          : 20.00 uur

Plaats:              : Zalencentrum St. Nicolaasga

 

Agenda

 

1.   Opening

De voorzitter heet iedereen welkom, met name wethouder Durk Durkz, dorpencoördinator Hendrik Hoekstra, hoofd groenvoorzieningen van de gemeente Klaas Samplonius en Tjalling de Jong en Johan Hielkema van Doniawerstal energie.

Ook dit jaar was er weer genoeg te doen voor het bestuur van PB. Zaken als het bijwonen van diverse vergaderingen of bijeenkomsten.

 

Afmeldingen van Lucienne Boelsma (CDA), Sytse Holtrop (Christen unie), Petra v/d Lageweg en Bart Smeltink (Buurtvereniging Oan ’t spoar),

 

2.   Notulen vorige vergadering 12 april 2017.

Er zijn geen vragen en opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.

 

3.   Jaarverslag 2017.

Ligt ter inzage op tafel en wordt door Jeltje Schram voorgelezen.

 

4.   Verslag penningmeester.

Egbert de Jong geeft uitleg over het financieel verslag van 2017.

Koos de Jong vraagt naar de inkomsten van Doniawerstal Energie. Egbert de Jong legt uit dat deze maatschappij voor iedere afnemer van gas en elektrisch uit Sint Nyk 75 euro oplevert voor Plaatselijk Belang. Het doel is dat dit geld ten goede komt aan duurzame projecten in Sint Nyk.

    

5.   Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid.

Gea Jonkman en Peter Vennik verlenen décharge aan de penningeester. Peter Vennink is aftredend, maar wil nog wel een jaar aanblijven. De leden gaan hier akkoord mee.

 

6.   Mededelingen.

 

Jeltje Schram heeft een aantal mededelingen:

 

Bestrating Kade

Wat betreft het stuk Kade industrieterrein is er nog geen duidelijkheid wanneer dit geasfalteerd gaat worden, omdat de riolering ook aangepakt moet worden. Hendrik Hoekstra vult aan dat de Kade ,vanwege de slechte staat, begin april opnieuw bestraat  gaat worden met de bestaande stenen.

Koos de Jong is niet blij met de versmalling van de Kade door een brede stoep. Hij had graag gezien dat de gemeente hier overleg met de bewoners over had gepleegd. Hendrik Hoekstra zegt dat er met de herinrichting wel overleg met de bewoners zal zijn.

Egbert de Jong vraagt waarom er zwarte stenen in de bocht meelopen op de splitsing van de weg vanaf ‘de Oergong’ naar de kade. Is dit een voorrangsweg? Als het geen functie heeft is het wenselijk deze stenen niet meer te gebruiken. Hendrik Hoekstra weet het niet en gaat het navragen. Wethouder Durk Durkz zegt dat er geen verkeersborden komen en de situatie blijft zoals het nu is.

 

Bomen Neptuneslaan/Gaastweg

Op het grasveld tussen de Gaastweg en de Neptunuslaan en Langs de Neptunuslaan zullen in maart 32 bomen gerooid en vervangen worden. De essen zijn aangetast door een schimmel waartegen geen behandeling mogelijk is. Ook de bomen die in verminderde conditie zijn worden vervangen.

 

Betonstrook Westend

In april zal op het Westend aan de kant van Spannenburg een betonstrook worden aangelegd. Aan de andere kant zal de weg niet verhard worden, omdat de sloot dicht bij de weg ligt en er leidingen onder de grond lopen.

 

‘Kuierpaad’ Finkeburen/Noed

Het pad is afgelopen jaar aangelegd. De vrijwilligers die hier hun bijdrage aan hebben geleverd worden hartelijk bedankt!

 

Carbid Schieten

Ook dit jaar was de organisatie van het carbidschieten goed voor elkaar. De belangstelling was groot en de sfeer was gemoedelijk en gezellig. Plaatselijk Belang heeft geen klachten ontvangen en geeft het carbidteam een compliment voor de organisatie!

 

7.   Bestuursverkiezing:

     

Aftredend en niet herkiesbaar:              De heer            E. de Jong

                                                                                  

Nieuwe kandidaat:                                     De heer             R. van Nijen

                       

Roel van Nijen wordt door de leden met applaus ontvangen en wordt aangenomen als nieuw bestuurslid. Egbert de Jong wordt door Jeltje Schram hartelijk bedankt voor 10 jaar inzet als bestuurslid en penningmeester.

 

8.   Stand van zaken de Wissel:

Jeltje Steneker geeft een samenvatting van de ontwikkelingen rond ‘de Wissel’:

In juni 2017 is er een start gemaakt om daadwerkelijk serieus te kijken naar een eventuele overname van het pand. Er zijn vervolgens deskundigen uit het dorp gevraagd om te kijken naar zaken als financiën, gebouwen en elektra.

 

Vervolgens is er regelmatig overleg geweest met de werkgroep, wethouder van der Pal en ambtenaar Jan Willem Verbeek. Ondertussen is er een presentatie gemaakt die aan de uitgenodigde raadsteden is vertoond. Dit was een vruchtbare avond. Plaatselijk Belang en de OVS zijn steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

 

Daarna is de groep gesplitst. Een kleine groep is verder gegaan met de planvorming en zoeken naar subsidies. Er zijn aanvragen gedaan bij o.a. het ‘iepen mienskipsfûns’, het kernenbudget van de gemeente en Plaatselijk Belang Sint Nyk. In de tussentijd is wethouder van der Pal bezig om de zaak rond te krijgen bij de gemeente. Op 20 februari heeft het college besloten het pand over te doen aan Stichting pand ‘de Wissel’. Deze stichting moest opgericht worden en bestaat uit de bestuursleden Jeltje Steneker (voorzitter), Machteld Dijk (secretaris), Robert Jonkman (penningmeester) Simon Romkes (bouwkundige), Corien Feenstra (bestuurslid) en Irene Hogeterp (bestuurslid).

 

Hoe staat het er nu voor: Het college van B&W heeft op dinsdag 20 februari besloten om het pand voor het afgesproken bedrag van 87000 euro af te boeken en over te dragen aan Stichting pand ‘de Wissel’. Dit houd in dat wanneer alle financiën toegekend zijn en de formaliteiten bij de gemeente geregeld zijn, het pand kan worden overgedaan aan de Stichting.

 

Het bestuur is positief; Simon Romkes heeft een bouwplan gemaakt waarin het pand gedurende 2 jaar verbouwd wordt. De jeugd kan in deze periode het pand blijven gebruiken. De jongeren zijn erg enthousiast om aan de slag te gaan. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij de ‘Wissel’ of het bestuur van de stichting. Er is al een groepje die een week vrij wil nemen om aan de slag te gaan.

 

De stichting wordt nu verhuurder van het pand. Alles wat er nu verbouwd of aangepast moet worden, gebeurd in overleg met het bestuur.

 

De doelstelling met de ‘Wissel’ is een toegankelijk en betrouwbaar pand voor de toekomst waar de jeugdbesturen zich weer bezig kunnen houden met het organiseren van activiteiten.

 

Vraag van Koos de Jong: Krijgt stichting de ‘Wissel’ 87000 euro van de gemeente? Antwoord: Nee, tegen dit bedrag wordt het pand afgeboekt en overgedragen aan de ‘Wissel’.

 

9.   Rondvraag

Harrie Werkman: Is er ook iets bekend over een open dag bij Wilhelminaoord? Op zondag 25 maart is er open dag.

 

Koos de Jong: Als Plaatselijk Belang dingen bekend maakt, wordt dit gedaan op de site van de ‘Sint Nykster’of Plaatselijk Belang. Er staat niks op in de zakenman. Oudere mensen hebben behoefte dit in de Zakenman te lezen. Jeltje Schram zegt dit een goed punt te vinden en mee te nemen in de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

Koos de Jong: Het monument is aan het verpauperen. Het is van Sint Nyk en het zou mooi zijn als er een initiatief komt om het op te knappen. Koos wil wel helpen. Plaatselijk Belang neemt het mee en zal er over nadenken.

 

Peter Vennink: Het stenen pad op de Finkeburen tussen het nieuwe ‘kuierpaad’ en de Tsjerkeleane is overgroeid en in slechte staat. Kan dit opgeknapt worden? Klaas Samplonius gaat hier mee aan de slag.

 

Gea Jonkman: Op de nieuwe weg van het industrieterrein staan lantarenpalen die niet werken. Wanneer gaan deze branden? Hendrik Hoekstra en Klaas Samplonius hebben hier geen antwoord op en nemen dit mee.

 

Koos de Jong: Wat gaat er met de oude kademuur gebeuren? De brokken liggen nog steeds waar ze liggen. Jeltje Schram zegt dat hier een vervolg op komt, omdat nog niet bekend is hoe de situatie op en rond de Kade zal worden.

 

Harrie Nota: Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een vliegtuig bij Doniaga is neergestort. Rond de Dodenherdenking op 4 mei komt er een stuk in de Zakenman en hij wil graag dat er in de loop van het jaar aandacht aan geschonken gaat worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een monument. Jeltje Schram zegt dat Plaatselijk Belang het meeneemt.

 

10.   Pauze

 

11.   Voor niets gaat de zon op, maar met de postcoderoos regeling kun je er zelfs nog aan verdienen. Hoe?

Bestuursleden Johan Hielkema en Tjalling de Jong van Doniawerstal Energie geven een toelichting op de postcoderoos regeling en Doniawerstal energie.

 

12.   Sluiting