Notulen ledenvergadering 12-04-2017

 

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom, met name wethouder Durk Durksz, dorpencoördinator Hendrik Hoekstra en hoofd groenvoorzieningen van de gemeente Klaas Samplonius. Ook dit jaar was er weer genoeg te doen voor het bestuur van PB. Zaken als het bijwonen van diverse vergaderingen of bijeenkomsten m.b.t. de situatie rond de statushouders, het project Tsjûkemar en de verkoop van Wilhelmina-oord.

 

Afmeldingen van Johan Kuipers, Theo Agricola (kascommissie) en Douwe Vogel (PB).

 

2.   Notulen vorige vergadering d.d. 10 maart 2016. Peter Vennik vraagt naar de status van de verlichting bij de Ulesprong. Jeltje Steneker verteld dat de verlichting is geplaatst, maar weet niet of ze al branden.          

 

3.   Jaarverslag 2016. Ligt ter inzage op tafel.

 

4.   Verslag penningmeester. Koos de Jong vraagt om een toelichting op de bewonersbijdrage gemeente. H. Hoekstra legt uit dat elk dorp een bijdrage per inwoner ontvangt.

 

5.   Verslag kascommissie, verkiezing nieuw kascommissielid. Theo Agricola en Peter Vennik verlenen decharge aan de penningmeester. Theo Agricola geeft aan te stoppen, Peter Vennik wil nog wel een jaar aanblijven. Er moet een nieuw kascommissielid gevraagd worden. Gea Jonkman biedt zich aan als nieuw lid van de kascommissie.

 

6.   Mededelingen.

Hiervoor zijn wethouder D. Durkz en dorpencoördinator H. Hoekstra aanwezig .

 

Het aantal inwoners van Sint Nyk was op 1 januari 2017 1674 vrouwen en 1663 mannen. Het aantal woningen in Sint Nyk is 1588, dit is inclusief recreatie en bedrijfswoningen.

 

Durk Durksz wordt door de voorzitter gevraagd om het een en ander te vertellen over de stand van zaken m.b.t. de statushouders, asfaltering van de Kade, compostering bij Jellesma en de woningbouw in Sint Nyk.

 

Status houders

Er worden voorlopig geen woningen gebouwd voor de huisvesting van statushouders. Voorlopig kan het door de overheid opgelegde quotum gehaald worden. Reden is dat er op dit moment een kleinere toestroom is van deze groep mensen en dat er veel gezinsherenigingen zijn waar geen extra huizen voor hoeven worden vrijgehouden. Ook worden er meer gezinnen geplaatst, waardoor er meerdere personen in 1 huis komen te wonen. Gezinnen zorgen er bovendien voor dat het quotum sneller wordt gehaald.

 

Asfaltering Kade

Deel van de asfaltering zal voor de bouwvak klaar zijn. Planning is om vanaf de Kerkstraat tot en met de eerste 4 woningen bestraat te hebben. Voor het vervolg is nog geen planning. Er is nog discussie over het afvoeren van regenwater. De hemelwaterafvoer op het resterend stukje industrieterrein dient eerst te worden onderzocht.

 

Compostering Jellesma

Dit is een composteringsproef. Er is een principeakkoord om hier mee door te gaan. Zo als het nu lijkt past het allemaal binnen de vergunning. Over de aanvoer is de gemeente nog in gesprek met de provincie. Er wordt gekeken naar een weg vanaf de Tsjûkemarwei. Hier gaat de provincie over. De gemeente vindt dit een goed plan en Jellesma ook. Er moet gekeken worden naar een kostenverdeling.Hendrik Hoekstra mailt hoe lang de vergunningen geldig zijn. Dit ook mailen naar buurtvereniging Oan ‘t Spoar.

 

Woningbouw

De gemeente had ongeveer 1750 nieuwe woningen gepland voor de hele gemeente voor de komende 10 jaar, maar gezien de demografische ontwikkelingen zijn er maar 930 nodig. Voor Sint Nyk betekend dit dat er voor de westkant voorlopig 10 woningen zijn gepland voor de komende 10 jaar. Volgens Durk Durkz worden de woningen op de Kade 5/7 voorlopig niet ontwikkeld. PB denkt hier anders over (komt later in de vergadering nog aan de orde).

 

Gesprek Wilhelminaoord

Zoals iedereen wel weet is Wilhelminaoord ondertussen verkocht. Een aantal bestuursleden van PB hebben op verzoek van de eigenaren Ben Okkema en Albert Oosting een goed gesprek gehad over de invulling van Wilhelminaoord. Het gebouw wordt van binnen geschikt gemaakt voor wonen en tijdelijk verblijf voor alle mensen die zorg nodig hebben. Het is de bedoeling dat er 27 personen kunnen verblijven/wonen. Het is de bedoeling om in het najaar de eerste bewoners te ontvangen. Wat het park rond Wilhelminaoord betreft is het de bedoeling dat het gewoon open blijft voor het dorp en haar bewoners. T.z.t  komt er meer informatie van de heren Okkema en Oosting. Op het terrein van Wilhelminaoord was ook Mind-up gevestigd. Zij hadden hier een dagbesteding locatie van de GGZ. De nieuwe eigenaren wilden niet met deze organisatie in zee gaan. Mind-up is nu gehuisvest op het terrein van Maeykehiem. Ze hebben daar een kapschuur en kantine tot hun beschikking. Verder wordt er een grote groente tuin aangelegd waar ook de dagbesteding van Maeykehiem gebruik van kan maken. Momenteel wordt er al druk gewerkt door de mensen van de GGZ. Ook zij zijn blij dat deze dagbesteding in St. Nyk kon blijven.

 

Bibliotheek

Mensen die lid van de bibliotheek zijn weten dat deze op het punt staat te verdwijnen. Op initiatief van een medewerker van Maeykehiem is er in samenwerking met PB gekeken of de bibliotheek een plek  in de werkwinkel kan krijgen. Na enig overleg met de directie van de bibliotheek en Maeykehiem worden de plannen binnenkort gerealiseerd. De leesboeken die nu nog in de Boskranne zijn, gaan allemaal naar de Werkwinkel. Opening zal rond 1 juli zijn. Wij als PB zijn dan ook verheugd dat dit soort zaken in St. Nyk kunnen blijven en dat verschillende partijen elkaar hierin vinden.

 

Gaswinning Noed

Stichting Tegengas. Deze organisatie protesteert tegen proefboringen en wil nu ook een werkgroep oprichten in onze omgeving, omdat er plannen zijn om proefboringen te doen in de weilanden achter de Noed. De Provincie en gemeente zijn tegen dit initiatief, maar zijn niet bevoegd om dit tegen te houden. Dit ligt bij de landelijke overheid. Deze is wel gevoelig voor het standpunt van de plaatselijke bevolking. Er worden vrijwilligers gevraagd om hier zitting in te nemen. Er is een oproep gedaan voor een lid uit Sint Nyk. Zij kunnen zich melden bij PB.

 

Voetpad Noed 

Egbert de Jong vertelt dat het langer duurt dan verwacht, maar de subsidies zijn aangevraagd en de plannen zijn klaar. Subsidie van het kernenfonds van de gemeente is al binnen en er is een financiële toezegging van PB Idskenhuizen. We wachten nog een paar subsidies af.

 

Woningen Kade 5 en 7

De stand van zaken m.b.t. Kade 5 en 7 lijkt een positieve uitkomst te krijgen. Na jaren van overleggen zijn er nu plannen voor woningen langs de Kade en een appartementen gebouw aan De Oergong tegenover de Iendracht. Wij als PB zijn verheugd met deze ontwikkelingen. Er moeten nog enkele aanpassingen worden gedaan. Vervolgens kan de wijziging van het bestemmingsplan en aanvraag van de bouw vergunningen gedaan worden.  

 

Overlast hang jongeren

Het blijkt dat er een groep jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar op verschillende plekken rondhangen in St. Nyk. Dit is geen probleem, maar het gedrag van deze pubers is tot overlast voor de inwoners van ons dorp. Dit heeft te maken met geluidsoverlast, eieren tegen de ramen gooien, afval laten slingeren enz. PB vindt dit niet wenselijk en daarom zouden wij het fijn vinden dat deze jongeren worden aangesproken op hun gedrag door leeftijdsgenoten, ouders en andere inwoners. Jorrit Altenburg zegt dat Jeugdspoar een ronde gaat doen langs deze jongeren.

 

Uitleg ideeën m.b.t. oude stukken Kademuur

PB is geattendeerd door enkele bewoners in het dorp over een aantal restanten van de oude Kademuur. Sommigen van u zullen zeggen: wat moet je met die oude troep. Anderen hebben misschien wel ideeën m.b.t. deze stukken muur, om er iets van te maken, om een aandenken aan vroeger te hebben. De stukken muur liggen bij de oude winkel van  Jaring de Wolff.

Wij als PB hebben bedacht dat er genoeg creatieve mensen in St. Nyk wonen en dat er waarschijnlijk genoeg ideeën zijn. Er liggen briefjes waarop het idee geschreven kan worden, met naam en telefoonnummer. Vervolgens gaan we kijken of er een geschikt idee bij zit om iets mee te doen.

 

Sfeerverlichting

De afgelopen 2 jaar heeft Plaatselijk Belang gewerkt aan een plan om in vier bomen op het Plein sfeerverlichting te realiseren. Inmiddels is in overleg met Gemeente De Fryske Marren en netbeheerder Liander, technisch een oplossing gevonden voor de elektrische aansluiting van de verlichting. Er wordt in een verdiepte put in de straat een aansluiting op het bestaande net gemaakt. In de afsluitbare put komt een kWh meter en een verdeelinrichting voor de ondergrondse kabels naar de vier bomen. Er is een begroting gemaakt en subsidies zijn aangevraagd om de kosten te kunnen dekken. Ook de OVS betaald een bedrag. Het streven is om het plan voor de winter uit te voeren.

 

Verlichting carpoolplek bij de Ulesprong.

De provincie heeft na lang aandringen door de gemeente en die weer door PB nu twee lantaarnpalen geplaatst bij de carpoolplek bij de Ulesprong. Afgelopen vrijdag werkten de lantaarns nog niet. Het is niet bekend of ze het momenteel al doen, maar dat zal niet lang meer duren.

 

Wissel en andere jeugdwerk

Dit jaar hebben wij ook weer overleg met de jongeren gehad. In maart hebben wij samen met de bestuursleden van de Wissel, KPJ, Jeugdspoar, OVS en Yn Sint Nyk een bijeenkomst gehad om met elkaar van gedachten te wisselen over bepaalde zaken waar wij allemaal mee te maken hebben. Met name wat er gedaan moet worden met pand de Wissel is een issue. Corien en Irene vertellen hier wat over. Er is een optie om het pand de Wissel over te nemen. Er wordt gekeken of de gemeente de aankoop kan subsidiëren. Er wordt nu samen met PB en de OVS overlegd of het verstandig is om het pand over te nemen.  Er moet een inschatting gemaakt worden wat de kosten zijn van het opknappen van de Wissel. Verder moet er gekeken worden naar het draagvlak in Sint Nyk.

 

Hendrik Hoekstra (dorpencoördinator)

 

Hendrik wil hier het een en ander vertellen over de afval verwerking.

Het streven is om de hoeveelheid afval wat in de grijze container terecht komt te verminderen. Er komt veel gft-afval in deze container terecht. Het is de bedoeling dat dit in de groene container komt. Ieder huishouden krijgt een biobakje van de gemeente om dit afval in te doen. Verder hoort glas in de glasbak en textiel in de kledingcontainer. Dit alles moet zorgen voor een besparing van 75 kilo ‘grijs’ afval per jaar, per huishouden. Als de textielcontainer vol is kan men bellen naar gemeente om de container versneld te laten legen.

 

Verder verteld Hendrik Hoekstra over een nieuwe subsidie: Er kan subsidie worden aangevraagd voor inwoners initiatieven met betrekking tot hulp voor de zwakkeren en eenzame mensen in de samenleving. Met dit geld kun je dan bijvoorbeeld activiteiten ondernemen met deze mensen.

 

7.   Presentatie nieuwe website PB St. Nyk.

 

Sjouke Bouma is het afgelopen jaar bezig geweest met het opzetten van een nieuwe site voor PB. De site heet www.pb-sintnyk.nl. Hier is o.a. op te vinden met welke activiteiten PB zich bezig houdt, wie de bestuursleden zijn, welke wandelroutes er in de omgeving zijn, en een aanmeldformulier om lid van de vereniging te worden.

 

Er komen een paar vragen over de site:

 

Machteld Dijk vraagt naar een aanduiding van het kabouter pad en denkt dat het handig is om een link te maken van Google naar de site. Sjouke Bouma gaat hier naar kijken. Peter Vennink wil graag dat de lengte van de wandelroutes wordt aangegeven. Sjouke Bouma gaat hier naar kijken.

 

8.  Stand van zaken Tsjûkemar plannen

 

Willem Steneker geeft een update over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van het project.

De plannen van de diverse werkgroepen van het Tsjûkemar project zijn gebundeld in een totaalplan. De aanjagers van de werkgroepen, waaronder Willem Steneker van de werkgroep Ulesprong, hebben een visie geschreven. Deze visie is vastgesteld door het college van B&W en provinciale staten. Dit is een sprong voorwaarts. Er kan nu naar subsidies gezocht worden. Voor wat betreft de Ulesprong moet er nu een bestemmingsplan wijziging plaatsvinden. In plaats van kleinschalige recreatie moet dit opgewaardeerd worden tot een recreatiegebied met allure. De volgende plannen moeten de komende jaren gerealiseerd worden:

 

- Aanleg waterskibaan met daarbij kleedkamers en een restaurant (door ondernemer Robert den Dunnen).

- Uitbreiden strand

- Aanlegplaatsen voor boten

- Doorsteek maken naar de ‘ald feart’.

- Duidelijk zichtbaar. Complex met allure

 

Als de vergunningen het toelaten kan de waterskibaan in april 2018 open.

Andere plannen die op en rond het meer gerealiseerd moeten worden zijn een fietspad rondom het meer, het opwaarderen van de eilanden met o.a. extra aanlegplaatsen en voorzieningen, culturele projecten en ecologische voorzieningen.

Tenslotte hebben de aanjagers 2 mensen aangenomen als ‘oliemannetje’ binnen hun club.

 

9.   Bestuursverkiezing:

 

      Douwe Vogel kan niet aanwezig zijn, maar is wel aftredend.

 

      Aftredend en niet herkiesbaar:                    De heer     D. Vogel

 

                                                                           Mevrouw  J. Steneker  

 

      Nieuwe kandidaten:                                    Mevrouw  J. Schram

 

                                                                          Mevrouw A. Jelsma

 

Jeltje Schram en Annie Jelsma worden door de leden met applaus ontvangen en worden aangenomen als nieuwe bestuursleden. Jeltje Steneker en Douwe Vogel worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

 

10.   Rondvraag

 

Peter Vennink:

 

Kabouter pad rond de vijver is hondenlosloopgebied. Kinderen lopen met stokken en de loslopende honden vinden dit ook leuk om mee te spelen. Hij is bang dat kinderen aangevallen worden. PB gaat in overleg met Tjalling van Eysinga voor een oplossing.

 

Theo Rypkema:

 

Vraagt wat PB gaat doen aan het voetpad dat voor café de Hoeke langs loopt. Terras gaat tot aan de weg en ouderen moeten nu over de weg lopen. Jeltje Steneker verteld dat de bakken zijn verplaatst en op de weg gemarkeerd is waar ze moeten staan. Er is nu genoeg ruimte om te lopen.

 

Gea Jonkman:

 

Er mag bij camping Blaauw niet meer gezwommen worden door Sint Nyksters. Is het een optie om daar bijvoorbeeld entree te heffen om toch toegang te krijgen? Jeltje Steneker: wij zijn in gesprek geweest met de beheerders. Het is een privé gebied en er waren klachten van de camping gasten die overlast ervaren. Entree heffen is geen optie. Ouders met  kleine kinderen kunnen overleggen met de eigenaar. Bovendien wordt het strand bij de Ulesprong opgewaardeerd.

 

11.  Pauze

 

12.  Foto presentatie door Harry Nota.

 

13.  Sluiting.