Plaatselijk Belang Sint Nyk

 

                            

                             Jaarverslag 2021

 

 

 

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga bestaat aan het begin van dit verslagjaar uit Johannes Wierstra (voorzitter), Albert Meijer (secretaris), Sjouke Bouma (penningmeester), Carolien de Lange , Annie Jelsma en Roel van Nijen. 

Willy de Groot, Janet de Lange en Esther Hoekstra zijn als aspirant bestuurslid toegetreden. 

 

Het ledental van PB bedroeg het afgelopen jaar 730 leden. In het najaar van 2020 hebben wij een ledenwerfactie gehouden waarbij een nieuw lid het 1e jaar contributie aan een Sint nykster vereniging naar keuze kon donderen. De actie heeft 40 nieuwe leden opgeleverd.

 

Voor PB is het afgelopen jaar net als veel andere verenigingen anders verlopen dan het gewend is. Veel fysieke bijeenkomsten hebben in klein comité of via een online overleg plaatsgevonden. Hierdoor zijn de maandelijkse bestuursvergaderingen gewoon doorgegaan en zijn regelmatig gasten aangeschoven om een onderwerp of idee toe te lichten. Verder is er structureel overleg met de gemeente geweest en werken wij nauw samen met de ondernemersvereniging van Sint Nyk (OVS).

 

Dodenherdenking

De dodenherdenking op 4 mei is in zowel 2020 als 2021 op sobere, maar wel eervolle wijze gehouden. Een afvaardiging van gemeente, PB Sint Nyk , OVS, Jeugdbesturen en basisscholen van Sint Nyk hebben een krans gelegd, de klokken hebben geluid en Femke … [CdL8] van ‘Crescendo’ heeft voorafgaand aan de 2 minuten stilte ‘signaal taptoe’ en na afloop het Wilhelmus gespeeld. Verder hing de vlag halfstok en was de omgeving van het monument netjes opgeknapt.

 

Gedenkteken neergestort vliegtuig

Op 26 november 2020 is het gedenkteken dat herinnert aan het neergestorte vliegtuig in november 1943 onthuld. De onthulling is in klein gezelschap gedaan door Mevrouw …., ooggetuige van de gebeurtenis, en burgemeester van gemeente de Fryske Marren, Fred Feenstra. Bij de plechtigheid was ook commandant van vliegbasis Leeuwarden Henk Doorten aanwezig. Defensie heeft het monument geadopteerd. Hierdoor zal er elke 5 jaar een herdenkingsceremonie plaatsvinden. Verder is er een boekje gemaakt over deze gebeurtenis wat als lesmateriaal op de basisscholen in Sint Nyk gebruikt wordt. Door Corona was het helaas niet mogelijk om nabestaanden van het neergestorte vliegtuig over te laten komen. Via een video stream konden belangstellen het hele gebeuren volgen.  Voor de realisatie gaat veel dank uit naar de werkgroep bestaande uit Harrie Nota, Peter van Barneveld, Carolien de Lange en Roel van Nijen.

 

Club van Aanjagers Tjûkemar

In de zomer van 2020 is bij de ‘Headammen’ het vernieuwde strand en vissteiger in gebruik genomen. Het is prachtig geworden en veel dank gaat uit naar de werkgroep ‘Headammen’.  De ontwikkelingen rond de ‘Ûlesprong’ hebben nagenoeg stil gelegen. Dit komt o.a. door het trage vergunningentraject en het gegeven dat er vanuit Sint Nyk afgelopen jaar geen vertegenwoordiger in het bestuur van de Club van Aanjagers zat. PB en OVS hebben Willem Faber bereid gevonden mee te lopen met de CvA. Als dit voldoet treed hij toe tot het bestuur. Vanuit PB en OVS is een werkgroep opgericht die Willem gaat ondersteunen en voor draagvlak moet zorgen.

 

Masterplan Sint Nyk

Dit was ook afgelopen jaar weer een belangrijk onderwerp. Er zijn positieve ontwikkelingen op zowel sport, onderwijs en wonen. De processen liepen aanvankelijk moeizaam, omdat aan elk thema afzonderlijk werd gewerkt, terwijl alles met elkaar samenhangt. Mede op verzoek van PB, OVS en de Masterplancommissie is er nu namens de gemeente een projectleider aangesteld die de verschillende processen met elkaar in verbinding brengt en het plan gaat coördineren. 

 

Sport: Renado en VVI hebben overeenstemming over een ‘zoekgebied’ waarbinnen het nieuwe sportcomplex moet komen te liggen en zijn in gesprek over de invulling van het park. De definitieve locatie is nog niet vastgesteld, omdat er nog gesprekken lopen met andere verenigingen en omwonenden, waar het complex in de nabije omgeving of zelfs op het terrein komt te liggen. Verder zullen binnenkort onderzoeken worden opgestart m.b.t. onder andere milieu en bodem.

 

Onderwijs: De basisscholen zijn gezamenlijk in overleg over de invulling van de school, de locatie staat nog niet vast. PB, OVS en de masterplan commissie konden zich niet vinden in de beoogde locatie aan de Neptuneslaan. Er wordt nu gekeken of het alsnog conform het ‘masterplan’ op het huidige B-veld van Renado kan komen te staan. Dit hangt echter nauw samen met de ontwikkeling van het sportpark aangezien Renado niet een veld kan missen.

 

Wonen[CdL30] 

Op kade 5/7 zijn stappen grote gezet. De grond voor de appartementen en koopwoningen is al bouwrijp gemaakt en het vergunningentraject loopt. Als dit is afgerond, kan mogelijk in de loop van het voorjaar 2022 gestart worden met de bouw.

 

Wat betreft de invulling van de voormalige basisschool de Beuk: De initiatief nemende gezinnen zijn samen met woningbouwvereniging ‘Dynhus’ in overleg met de gemeente over de overname. 

 

Verder heeft een werkgroep vanuit PB, OVS en de masterplancommissie een woningbehoeftepeiling voor Sint Nyk uitgevoerd. Er is een enquête in Sint Nyk en nabije omgeving uitgereikt, aan de hand van door de gemeente gestelde criteria. De enquête was een groot succes, hij is meer dan 300 keer ingevuld. De uitkomst was dat er met name behoefte is aan levensloopbestendige en starterswoningen. De uitkomst is vervolgens aan de gemeente gepresenteerd. Ze waren enthousiast over het rapport, maar gaven vreemd genoeg aan dat ze er niet zoveel mee konden, dus hier hopen we binnenkort met hen in gesprek te gaan.

 

Zonneweide

Zonnepark ontwikkelaar Solarfields wil aan de Tsjûkemarwei een zonnepark ontwikkelen. Om hier een vergunning voor te krijgen is draagvlak en participatie vanuit Sint Nyk noodzakelijk. Een werkgroep onderzoekt namens PB en OVS hoe ons dorp hier het meest van kan profiteren.  

 

Wolwêze

PB is betrokken bij de werkgroep ‘Wolwêze’. Dit nieuwe initiatief wil de verbindende factor zijn tussen allerlei bestaande initiatieven binnen Sint Nyk.

 

Herinrichting kruispunt Huisterheide

Nadat de ontwikkeling van het kruispunt door de overheid is wegbezuinigd heeft PB zich sterk gemaakt dit weer op de agenda te krijgen. Dit heeft goed uitgepakt, de gesprekken over de invulling en aanpak zijn ondertussen weer hervat.

 

Onderhoud van Eysingabos

Er waren verzakkingen in de paden, de brug achter de Renado velden was kapot en er zijn vernielingen gedaan. Dit laatste keuren wij ten zeerste af! Elke bezoeker is te gast en er mag worden verwacht dat hij/zij zich hier naar gedraagt! De brug, het wandelpad en een bankje rondom de bosvijver zijn met behulp van een groep vrijwilligers en Tjalling van Eysinga opgeknapt. Wij bedanken hen voor de behulpzaamheid en goede werk. Een aantal vrijwilligers heeft aangeboden hier vaker te willen helpen als er wat opgeknapt moet worden. Hier zijn wij als PB erg blij mee.

 

Wijkschouw

 

100 jarig bestaan

 

Vanuit de dorpsvisie zullen wij, als bestuur PB, onze bezigheden blijven voortzetten.

Via onze website, de Zakenman en de Sint Nykster.nl zullen we u hiervan op de hoogte houden.