Ledenvergadering 2021 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Nyk nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering.

 

Datum             : woensdag 13 oktober 2021

Aanvang          : 20.00 uur

Plaats               : Zalencentrum St. Nyk

 

 

Agenda

 

1.         Opening

 

2.         Notulen vorige vergadering d.d. 20 maart 2019

 

3.         Jaarverslag 2021

 

4.         Verslag penningmeester

 

5.         Verslag kascommissie, verkiezing nieuw kascommissielid

 

6.         Mededelingen

           

7.         Bestuursverkiezing:

            Aftredend en niet herkiesbaar:                          Mevrouw C. de Lange

                                                                                   Mevrouw A. Jelsma

 

            Nieuwe kandidaten:                                         Mevrouw W. de Groot

                                                                                   Mevrouw J. de Lange

                                                                                   Mevrouw E. Hoekstra

 

            Kandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden aangemeld bij het bestuur

 

8.         Rondvraag

                           

9.         Sluiting

 

 

De notulen van de vorige vergadering (2019) en het jaarverslag 2020 zijn te lezen op 

www.pb-sintnyk.nl

 

 

Het Bestuur.