Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang St. Nicolaasga gehouden op donderdag 10 maart 2016 in het Zalencentrum 

 

 

 

1.   Opening

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder dorpencontactwethouder Durk Durkz en dorpencoördinator Hendrik Hoekstra die als vertegenwoordigers van de gemeente DFM aanwezig zijn en de overige aanwezige raadsleden. Ook welkom aan Dirk Jan Lepstra (Provincie Fryslân) en Marloes de Graaf (Gebr. Van der Lee) die de vergadering gaan informeren over de stand van zaken betreffende het knooppunt Joure en Willem Steneker die na de pauze over de visie en plannen voor de Tsjûkemar gaat vertellen.

Bericht van verhindering is ontvangen van buurtvereniging WWES, WZF, OVS (A. Haverkamp, T. Nota en J. Altenburg), Eric en Mieke Duffels en Johan Kuipers.

De voorzitter kijkt kort terug op het afgelopen jaar en geeft aan dat PB weer een druk jaar heeft gehad.  

Er waren weer visies en beleidsstukken om een mening over te geven en  bezoeken aan de gemeente, informatieavonden e.d.

Bij de  informatievoorziening van de gemeente was het voorheen zo dat alle stukken door de gemeente werden opgestuurd, nu gaat alles digitaal. De gemeente is aardig gegroeid; er is dus ook steeds meer informatie. Het is dan wel even zoeken om duidelijkheid te krijgen waar het in sommige stukken over gaat. Er wordt dan contact gezocht dorpencoördinator (waarvan PB vindt dat hij altijd uitstekend werk doet) of gebeld  met de betreffende ambtenaren. 

 

Er is ook dit jaar weer geregeld gebruik gemaakt van onze dorpsvisie St. Nyk 2012-2025. Die is nog steeds actueel.

 

De agenda wordt gewijzigd, het punt Rondvraag komt voor de pauze aan de orde.

 

Twee kopjes koffie of thee worden aangeboden door PB.

 

2.   Notulen vorige vergadering d.d. 26 maart 2015 

 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

3.   Jaarverslag 2015

 

Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

4.   Verslag penningmeester 

 

De penningmeester geeft aan dat er een positief saldo is. De grote uitgaven zijn gedaan voor de  bloembakken, plantenhangers aan de lantaarnpalen en de verlichting in de bomen op het plein.

Het financieel verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.     

 

5.   Verslag kascommissie, verkiezing nieuw kascommissielid 

 

De heer Peter Vennik deelt mede dat de kascommissie bestaande uit de heer Theo Agricola en hemzelf, het financieel jaarverslag van PB heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Dientengevolge verleent zij de penningmeester decharge. De heer P.Vennik is aftredend maar heeft aangegeven dat hij nog wel een periode van 2 jaar zitting wil nemen in de kascommissie. Dit mag volgens de statuten, mits de vergadering hier mee akkoord gaat. De vergadering gaat akkoord.

 

6.   Bestuursverkiezing: 

 

      Aftredend en niet herkiesbaar:   Mevrouw B. Feenstra

                                                                   Mevrouw M. Waterlander 

 

Baukje Feenstra is 8 jaar bestuurslid van PB geweest en nu aftredend. Zij was degene binnen het bestuur die de attenties verzorgde, zoals bloemen en fruitmanden. Ze verzorgde alle kopieerwerk en zorgde dat de wandelroutes op voorraad waren bij de horeca. Wanneer Maaike Waterlander afwezig was notuleerde zij de vergaderingen en maakte de verslagen van het overleg met de Wissel. 

De voorzitter overhandigd Baukje de bekende PB pen en bedankt haar voor haar inzet in de afgelopen jaren.

 

Ook Maaike Waterlander is na ruim 12 jaar aftredend. Zij heeft heel wat afgeschreven en getypt en zat in de klankbordgroep van het  plan De Takomst. Ook was ze bij de meeste vergaderingen  met de gemeente en andere groeperingen aanwezig.

De voorzitter prijst haar geweldige geheugen; ze kon altijd  alle gegevens weer opdiepen uit het geheugen of de computer. Tijdens haar bestuursperiode is er veel gerealiseerd. 

De voorzitter bedankt Maaike voor haar inzet en overhandigd ook de PB pen. 

 

Voor beide dames is er nog een flesje rode wijn.

 

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

 

Aftredend en herkiesbaar:   De heer E. de Jong

 

De heer Egbert de Jong wordt met instemmend applaus door de vergadering herkozen.

.

7.   Mededelingen

 

Hiervoor zijn wethouder D. Durksz en dorpencoördinator H. Hoekstra aanwezig als   

vertegenwoordigers van gemeente De Fryske Marren.

 

* Het aantal inwoners op 1 januari 2016  is  3.282 waarvan 1.635 mannen en 1.647 vrouwen. Dit zijn er 26 minder dan vorig jaar. 

 

* Koos de Jong zat namens PB in Stichting Parochiehuis en is aftredend en niet herkiesbaar, de voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en overhandigd een attentie. Hij wordt opgevolgd door de heer Bertus Hogeling.

 

* Veilig St. Nyk heeft in samenwerking met de politie een App gemaakt waar buurtbewoners bij aan kunnen sluiten. Om aan ongewenst bezoek duidelijk te maken dat de Watsapp groep actief is in St. Nyk, willen ze graag infobordjes plaatsen bij de komborden. De communicatie met de gemeente hierover ging stroef en Veilig St. Nyk  heeft gevraagd of PB hier iets in kon betekenen. De vraag was of de gemeente de bordjes wil betalen. De

gemeente zegt hiervoor geen financiën beschikbaar te hebben. PB heeft nu besloten om deze bordjes te betalen. Veilig St. Nyk is een groep vrijwilligers die dit met geld van sponsoring bekostigen, maar hier kunnen geen bordjes van worden betaald.

 

* De Sint Nykster is de nieuwe nieuwswebsite voor St. Nyk en omstreken. Het is een mooi initiatief  nadat Marrennijs is gestopt, om op deze manier het nieuws te brengen. PB heeft op deze site ook een link die verwijst naar de website van PB. Sjouke Bouma is bezig om deze te vernieuwen. Hier komen dan de verslagen en nieuwsberichten van PB op.

       De Sint Nykster heeft nog wel ondersteuning nodig van donateurs. De website kan niet 

       alleen door vrijwilligers worden gemaakt en kost daarom geld. De voorzitter roept de leden 

       op om vriend van de Sint Nykster te worden en op deze manier hen te sponsoren. Het 

       jaarverslag en de notulen staan ook op de website van PB. 

 

* Wilhelminaoord  staat te koop. De tuin rond het Wilhelminaoord is opgeknapt en eind 2014 opgeleverd. PB is hier destijds ook bij betrokken geweest. Er is altijd gesproken dat ook de bewoners van St. Nyk vrije toegang hadden tot de parktuin. PB heeft daarom een brief naar de GGZ en de verkoopmakelaar gestuurd met dit gegeven. PB gaat er ervan uit dat St. Nyk na verkoop van het pand, nog altijd toegang heeft tot de parktuin.

 

* Sportcomplex. Vorig jaar april zijn de eerste gesprekken gevoerd met de voetbalclubs RENADO en VVI, PB Idskenhuizen en PB St. Nyk. Het doel was om te inventariseren hoe iedereen stond tegenover de mogelijkheid van  een gezamenlijk sportcomplex. Op de prioriteitenlijst van de gemeente m.b.t. Sportvelden en Financiën stond dit punt op nummer 4. Bij de commissievergadering en de raadsvergadering is er ingesproken en aangegeven dat alle partijen het hierover eens waren. Hierna is er in Idskenhuizen een nieuw PB bestuur gekomen en zijn de gesprekken verder gegaan. Met alle partijen is er een gesprek met de gemeente geweest over de mogelijkheden van de locatiekeuze. Dit betreffende gebied ligt naast de manege. Deze grond is van de gemeente en niet geschikt voor woningbouw i.v.m. milieucirkels. Vervolgens is er bij VVI eind december een stemming geweest betreffende voor of tegen een nieuw sportcomplex op die locatie. Hier is toen tegen gestemd. Dit tot grote teleurstelling van RENADO en PB St. Nyk. Begin dit jaar hebben RENADO en PB St. Nyk een gesprek met de gemeente gehad om alsnog te kijken of het niet mogelijk is om door te gaan met plannen maken. Het is voor RENADO van belang om voor de toekomst uitbreiding van velden en een betere accommodatie te hebben. Voor PB St. Nyk is het van belang dat er op termijn grond beschikbaar is voor inbreiding van woningbouw. Er is op dit moment geen bouwgrond meer beschikbaar. Tegelijk kan er dan een doorsteek naar de Dobbeleane worden gemaakt, wat al meerdere  jaren aan de orde komt in diverse overleggen en ook in de dorpsvisie wordt genoemd. PB St. Nyk hoopt alsnog op een goede afloop en op een goede samenwerking met VVI en PB Idskenhuizen.

 

* Ulesprong. Geregeld komen er klachten binnen over de slechte/geen verlichting bij de carpoolplek bij de Ulesprong. Dit geeft een onveilig gevoel. Deze locatie is van de provincie. Hendrik Hoekstra geeft aan dat de afdeling Verkeer van de gemeente binnenkort overleg heeft met de provincie. Hij gaat dit punt meenemen maar geeft aan dat PB dit punt ook zelf moet aangeven bij de provincie.

 

* Wandelroutes Er wordt veel gebruik gemaakt van de wandelroutes die PB heeft uit gezet. Mocht het zo zijn dat er iets aan de route niet meer klopt dan graag melden bij PB, dan kan dit hersteld worden. Er zijn weer enkele paaltjes afgebroken en uit de grond gerukt. Jammer dat dit gebeurd, omdat  het allemaal vrijwilligerswerk is voor het dorp. PB hoopt dat wanneer mensen dit zien gebeuren, diegenen hier op worden aangesproken en anders melden bij PB. Momenteel zijn een paar bestuursleden van PB bezig met het onderzoeken

of er een wandelpad gemaakt kan worden door de bosaanplant aan de Finkeburen in samenwerking met PB Idskenhuizen.

 

* Bloembakken De bloembakken en plantenhangers hebben veel positieve reacties op geleverd. Ze waren vorig jaar wat aan de late kant op gehangen, dat had te maken met de aanschaf en het maken van de beugels e.d. Er is één pot vernield voor bij de Rabobank. Hierna zijn alle bakken vast geschroefd. Ook dit voorjaar worden er weer potten aan de palen gehangen en hoopt PB dat dezelfde mensen ze weer van water willen voorzien.  

Deze winter is alvast gestart met verlichting aan te brengen in de bomen naast Van der Leest. De andere bomen worden ook verlicht wanneer de stroomtoevoer is geregeld. De stroom voor de twee bomen die nu van lampen zijn voorzien, komt bij Van der Leest vandaan. PB hoopt dat de komende winter alle 4 bomen tijdens de wintermaanden verlicht worden. 

 

* Woningstichting Zuid West Friesland. Na een aantal jaren van renovatiewerkzaamheden in Sint Nicolaasga (Heemstrastraat, Vegilinstraat en Voerrmanstraat), staat er momenteel niets op de planning. Ook nieuwbouw is niet voorzien in Sint Nyk. Bij Wonen Zuidwest Friesland staan ca. 1.000 woningzoekenden ingeschreven voor het totale  werkgebied. Wachtlijsten kennen ze niet meer. Woningzoekenden hebben zoekduur (inschrijftijd) nodig om voor een woning in aanmerking te komen. Deze benodigde zoekduur is per woning  verschillend omdat het afhangt van het aantal mensen dat reageert op de woning (met andere woorden: hoe populairder de woning, hoe meer mensen hierop reageren, hoe langer de benodigde zoekduur zal zijn).

       De gemiddelde zoekduur om voor een woning binnen het woningbezit van WZF in 

       aanmerking te komen is 18 maanden, variërend van enkele maanden voor 

       jongerenwoningen tot enkele jaren voor de echte woonwensverhuizers (die alleen opteren 

      voor een bepaalde straat).

 

* Groenvoorzieningen. Tijdens het jaarlijkse buurtenoverleg met de verschillende buurtverenigingen, de dorpencoördinator en wijkbeheer kwam de versobering van het groenonderhoud aan de orde. In dit overleg is het gelukt om enkele voorgenomen groen omvormingen terug te draaien.

Hendrik Hoekstra geeft een toelichting. 

In een aantal perken worden de struiken verwijderd en vervangen door gras. In sommige perken komen nieuwe struiken die minder onderhoud vergen. In het voorjaar hoopt de gemeente dat dit wordt afgerond. .

Koos de Jong geeft aan dat op het bedrijventerrein alle bomen zijn verwijderd. Blijft dit zo? Ja, op de Tsjûkemarwei komen nieuwe struiken; op het industrieterrein komt kort gras.

Karin van der Horst verbaasd zich dat gezonde bomen worden verwijderd en een zieke boom is blijven staan. PB komt hier op terug.

Eelke Jellema vraagt of het lange gras nu niet meer van toepassing is. Nee,dit is veranderd in kort gras.

Harrie Rijpkema vraagt over er ook herplant komt voor de gekapte bomen. Nee dit is een bezuiniging en verdunning zodat de andere bomen meer ruimte krijgen. 

 

* Gemeente App. Hendrik Hoekstra presenteert de gemeentelijke App. Hierop staat veel info voor de inwoners, maar is ook een meldpunt voor calamiteiten of verstoringen.  Er wordt naderhand aangegeven wat er mee gedaan is.

Karin van der Horst reageert, dat dit leuk is voor jongeren, maar hoe wordt er met ouderen omgegaan, die geen computer of smartphone hebben? De info komt niet meer in de JC of De Zakenman; dit is een keuze van de gemeente, om op deze manier met

informatievoorziening om te gaan. Gemeenten zijn niet meer verplicht om info op papier te geven. Hendrik Hoekstra neemt deze opmerking wel mee.

Gerard v.d. Lageweg merkt op dat de App fantastisch werkt. 

 

* Tsjûkemar. April vorig jaar kwam de vraag vanuit Delfstrahuizen bij PB en OVS om vanuit St. Nyk mee te denken en een aanjager te leveren voor planvorming m.b.t. de Tsjûkemar. Vanuit de OVS en PB is Willem Steneker gevraagd om als aanjager op te treden en hij zal na de pauze een presentatie geven over de visie en plannen voor de Tsjûkemar.

 

8.   Plannen en informatie betreffende Knooppunt Joure 

 

Dirk Jan Lepstra en Marloes de Graaf zullen het één ander vertellen over het knooppunt Joure.

Wat hebben de werkzaamheden aan het knooppunt Joure straks voor gevolgen voor St. Nyk? 

De voorzitter geeft het woord aan Marloes de Graaf. Gebr. Van der Lee is de opdrachtnemer en de provincie Fryslân is de opdrachtgever. Het zand uit de Langweerder Wielen wordt gebruikt voor de aanleg van de wegen. Het hele project moet eind 2017 klaar zijn. De brug over de Scharsterrijn blijft in z’n huidige vorm bestaan en maakt geen deel uit van het project.

In de Hollandiastraat komt een tunnel onder de snelweg door.  De bestaande tunnel onder de huidige snelweg door komt te vervallen. 

De Haulstersingel wordt ook aangepast en krijgt een rechtstreekse aansluiting op de Seewei. Het verkeer van en naar Joure kan via een rotonde aansluiting krijgen op de snelweg. Haskerhorne sluit ook rechtstreeks aan op de A7. 

Het zanddepot is al zichtbaar, van hieruit wordt het zand naar de andere locaties verplaatst.

Tijdens de werkzaamheden blijven er constant 2 rijstroken (4 banen) beschikbaar op de A6.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd met zo min mogelijk omleggingen en oponthoud. 

Er worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen voor het fietsverkeer wanneer de Hollandiastraat wordt aangepast. De tunnel bij de Haulstersingel wordt iets groter. Er worden geen problemen verwacht bij de vuilstort. Het viaduct Haskerveldweg wordt gesloopt en nieuw gebouwd en iets verschoven.

Alle bushaltes die rond de rotonde zijn gesitueerd worden verzameld bij een nieuw busstation met een goede fietsenstalling en verdere voorzieningen.

De heer Pettinga vraagt of de buis voor de zandwinning geen belemmeringen geeft voor de watersport op de Langweerder Wielen.  Nee, dit geeft geen problemen. In het vaarseizoen wordt er niet gebaggerd.

De bagger komt in een baggerdepot. Voor informatie kunnen we altijd bij Gebr. Van de Lee terecht.

PB geeft ook de info door naar De Zakeman of De Sint Nykster.

De voorzitter bedankt hun voor hun uitleg.

 

9.   Rondvraag.

 

Johan Kuipers kan hier vanavond niet aanwezig zijn maar heeft schriftelijk laten weten dat hij zich zorgen maakt over het woningbeleid in St. Nyk en de rol van de gemeente hierin.

Momenteel is er geen grond beschikbaar om vrijstaande woningen te bouwen. Hij geeft aan dat wanneer je een bestaande woning koopt, deze vaak nog voor een fors bedrag opgeknapt moet worden en dat er dan een behoorlijk eindbedrag betaald moet worden.

Het heeft ook voor PB prioriteit en daarom is het voor St. Nyk belangrijk is dat er een nieuw sportcomplex komt. Het oude terrein kan dan worden bestemd voor woningbouw. Tevens heeft Kuipers nog een idee met betrekking tot het onderwerp na de pauze de Tsjûkemar. Hij wil de Âld Feart bevaarbaar maken voor sloepen. Misschien eens een afspraak maken met Willem Steneker? 

 

Voorzitter PB In de Schwartzenbergstraat en de Voermanstraat zijn stoeptegels erg glad. Dit is een gevaarlijke situatie. Meenemen naar Wijkbeheer.

 

Koos de Jong De Kade is een doorgaande weg, wat gebeurt hier? Het regenwater kan niet weg, er zitten gaten en bulten in het wegdek en de putten zijn verstopt. 

Met de App kunnen dit soort onveilige situaties worden doorgegeven. In 2016 worden de Slotwei, industrieterrein en het kruispunt geasfalteerd. 

Kade 5 en 7 hoe zit dit? Durk Durksz geeft aan dat de gemeente hier buiten staat. Het is jammer dat het nog niet verder is. Er wordt nog onderhandeld maar dit gaat stroef. PB is hier mee bezig en wil hier graag woningbouw realiseren. Dit punt heeft de volle aandacht van PB.

 

Peter Vennik heeft via de App vier maal hetzelfde gat in het wegdek bij de Boskrânne gemeld. Tot vier maal toe was het de volgende dag opgelost door opvulling met zand. Na een regenbui was er tot vier maal toe weer een gat! HH neemt dit mee naar Wijkbeheer.

 

Henk Kuipers Er is een Outdoor Fitness gerealiseerd in Langweer. Kan dit ook in St. Nyk? Dit is niet van de gemeente, hier moet geld en sponsors voor worden gezocht. PB denkt hier over na.

 

Karin van der Horst geeft aan dat de GGZ destijds Wilhelminaoord voor een symbolisch bedrag heeft gekocht van de provincie Fryslân. Hoe kan het nu te koop staan? 

De GGZ heeft ook flink moeten investeren en de ideeën over geestelijke gezondheidszorg zijn veranderd en worden door nieuwe wetgeving niet meer door de GGZ uitgevoerd. Er zijn destijds wel afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van het park. Hier zet PB zich voor in. 

Wat kan PB doen voor jongeren? Tegenover De Beuk is weer overlast van hangjongeren. Esther Hoekstra geeft aan dat Jeugdspoar veel doet voor de jeugd. Vorig jaar zijn de jongeren hier op aangesproken. Bij overlast melden bij PB. 

 

10. Pauze

 

11.  Presentatie visie en plannen Tsjûkemar.

 

De voorzitter geeft het woord aan Willem Steneker. 

Vanuit Delfstrahuizen kwam vorig jaar de vraag of St. Nyk een aanjager wilde leveren om samen met de andere dorpen rond het meer, plannen te maken om de Tsjûkemar te upgraden.

Willem Steneker is als afgevaardigde van St. Nyk vertegenwoordigd in de Club van Aanjagers van het Tjeukemeer. St. Nyk heeft een klankbordgroep samengesteld waarin Marre Bax (OVS), Harm Negerman (WSV), Lambert de Boer (exploitant Ulesprong), Albert Russchen (watersporter) en Sjouke Bouma (PB) zijn vertegenwoordigd. Samen zijn er plannen en ideeën gelanceerd om de watersport en de regio rond het Tjeukemeer te versterken. Hierin wordt samengewerkt met de provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren. Er is een visiekaart gemaakt waarop de plannen zijn ingekleurd. Dit zijn natuurgebieden, snelvaargebieden, waterskibaan, flyboarden, sloepenroute, fietspad, cultuurbeleving, strand, horeca etc.

St. Nyk wil met name de locatie bij de Ulesprong verfraaien en verbeteren en dagrecreatie stimuleren. 

PB bedankt Willem Steneker voor de presentatie en biedt een attentie aan.

 

12.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

 

Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang St. Nicolaasga gehouden op donderdag 10 maart 2016 in het Zalencentrum 

 

 

 

1.   Opening

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder dorpencontactwethouder Durk Durkz en dorpencoördinator Hendrik Hoekstra die als vertegenwoordigers van de gemeente DFM aanwezig zijn en de overige aanwezige raadsleden. Ook welkom aan Dirk Jan Lepstra (Provincie Fryslân) en Marloes de Graaf (Gebr. Van der Lee) die de vergadering gaan informeren over de stand van zaken betreffende het knooppunt Joure en Willem Steneker die na de pauze over de visie en plannen voor de Tsjûkemar gaat vertellen.

Bericht van verhindering is ontvangen van buurtvereniging WWES, WZF, OVS (A. Haverkamp, T. Nota en J. Altenburg), Eric en Mieke Duffels en Johan Kuipers.

De voorzitter kijkt kort terug op het afgelopen jaar en geeft aan dat PB weer een druk jaar heeft gehad.  

Er waren weer visies en beleidsstukken om een mening over te geven en  bezoeken aan de gemeente, informatieavonden e.d.

Bij de  informatievoorziening van de gemeente was het voorheen zo dat alle stukken door de gemeente werden opgestuurd, nu gaat alles digitaal. De gemeente is aardig gegroeid; er is dus ook steeds meer informatie. Het is dan wel even zoeken om duidelijkheid te krijgen waar het in sommige stukken over gaat. Er wordt dan contact gezocht dorpencoördinator (waarvan PB vindt dat hij altijd uitstekend werk doet) of gebeld  met de betreffende ambtenaren. 

 

Er is ook dit jaar weer geregeld gebruik gemaakt van onze dorpsvisie St. Nyk 2012-2025. Die is nog steeds actueel.

 

De agenda wordt gewijzigd, het punt Rondvraag komt voor de pauze aan de orde.

 

Twee kopjes koffie of thee worden aangeboden door PB.

 

2.   Notulen vorige vergadering d.d. 26 maart 2015 

 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

3.   Jaarverslag 2015

 

Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

4.   Verslag penningmeester 

 

De penningmeester geeft aan dat er een positief saldo is. De grote uitgaven zijn gedaan voor de  bloembakken, plantenhangers aan de lantaarnpalen en de verlichting in de bomen op het plein.

Het financieel verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.     

 

5.   Verslag kascommissie, verkiezing nieuw kascommissielid 

 

De heer Peter Vennik deelt mede dat de kascommissie bestaande uit de heer Theo Agricola en hemzelf, het financieel jaarverslag van PB heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Dientengevolge verleent zij de penningmeester decharge. De heer P.Vennik is aftredend maar heeft aangegeven dat hij nog wel een periode van 2 jaar zitting wil nemen in de kascommissie. Dit mag volgens de statuten, mits de vergadering hier mee akkoord gaat. De vergadering gaat akkoord.

 

6.   Bestuursverkiezing: 

 

      Aftredend en niet herkiesbaar:   Mevrouw B. Feenstra

                                                                   Mevrouw M. Waterlander 

 

Baukje Feenstra is 8 jaar bestuurslid van PB geweest en nu aftredend. Zij was degene binnen het bestuur die de attenties verzorgde, zoals bloemen en fruitmanden. Ze verzorgde alle kopieerwerk en zorgde dat de wandelroutes op voorraad waren bij de horeca. Wanneer Maaike Waterlander afwezig was notuleerde zij de vergaderingen en maakte de verslagen van het overleg met de Wissel. 

De voorzitter overhandigd Baukje de bekende PB pen en bedankt haar voor haar inzet in de afgelopen jaren.

 

Ook Maaike Waterlander is na ruim 12 jaar aftredend. Zij heeft heel wat afgeschreven en getypt en zat in de klankbordgroep van het  plan De Takomst. Ook was ze bij de meeste vergaderingen  met de gemeente en andere groeperingen aanwezig.

De voorzitter prijst haar geweldige geheugen; ze kon altijd  alle gegevens weer opdiepen uit het geheugen of de computer. Tijdens haar bestuursperiode is er veel gerealiseerd. 

De voorzitter bedankt Maaike voor haar inzet en overhandigd ook de PB pen. 

 

Voor beide dames is er nog een flesje rode wijn.

 

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

 

Aftredend en herkiesbaar:   De heer E. de Jong

 

De heer Egbert de Jong wordt met instemmend applaus door de vergadering herkozen.

.

7.   Mededelingen

 

Hiervoor zijn wethouder D. Durksz en dorpencoördinator H. Hoekstra aanwezig als   

vertegenwoordigers van gemeente De Fryske Marren.

 

* Het aantal inwoners op 1 januari 2016  is  3.282 waarvan 1.635 mannen en 1.647 vrouwen. Dit zijn er 26 minder dan vorig jaar. 

 

* Koos de Jong zat namens PB in Stichting Parochiehuis en is aftredend en niet herkiesbaar, de voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en overhandigd een attentie. Hij wordt opgevolgd door de heer Bertus Hogeling.

 

* Veilig St. Nyk heeft in samenwerking met de politie een App gemaakt waar buurtbewoners bij aan kunnen sluiten. Om aan ongewenst bezoek duidelijk te maken dat de Watsapp groep actief is in St. Nyk, willen ze graag infobordjes plaatsen bij de komborden. De communicatie met de gemeente hierover ging stroef en Veilig St. Nyk  heeft gevraagd of PB hier iets in kon betekenen. De vraag was of de gemeente de bordjes wil betalen. De

gemeente zegt hiervoor geen financiën beschikbaar te hebben. PB heeft nu besloten om deze bordjes te betalen. Veilig St. Nyk is een groep vrijwilligers die dit met geld van sponsoring bekostigen, maar hier kunnen geen bordjes van worden betaald.

 

* De Sint Nykster is de nieuwe nieuwswebsite voor St. Nyk en omstreken. Het is een mooi initiatief  nadat Marrennijs is gestopt, om op deze manier het nieuws te brengen. PB heeft op deze site ook een link die verwijst naar de website van PB. Sjouke Bouma is bezig om deze te vernieuwen. Hier komen dan de verslagen en nieuwsberichten van PB op.

       De Sint Nykster heeft nog wel ondersteuning nodig van donateurs. De website kan niet 

       alleen door vrijwilligers worden gemaakt en kost daarom geld. De voorzitter roept de leden 

       op om vriend van de Sint Nykster te worden en op deze manier hen te sponsoren. Het 

       jaarverslag en de notulen staan ook op de website van PB. 

 

* Wilhelminaoord  staat te koop. De tuin rond het Wilhelminaoord is opgeknapt en eind 2014 opgeleverd. PB is hier destijds ook bij betrokken geweest. Er is altijd gesproken dat ook de bewoners van St. Nyk vrije toegang hadden tot de parktuin. PB heeft daarom een brief naar de GGZ en de verkoopmakelaar gestuurd met dit gegeven. PB gaat er ervan uit dat St. Nyk na verkoop van het pand, nog altijd toegang heeft tot de parktuin.

 

* Sportcomplex. Vorig jaar april zijn de eerste gesprekken gevoerd met de voetbalclubs RENADO en VVI, PB Idskenhuizen en PB St. Nyk. Het doel was om te inventariseren hoe iedereen stond tegenover de mogelijkheid van  een gezamenlijk sportcomplex. Op de prioriteitenlijst van de gemeente m.b.t. Sportvelden en Financiën stond dit punt op nummer 4. Bij de commissievergadering en de raadsvergadering is er ingesproken en aangegeven dat alle partijen het hierover eens waren. Hierna is er in Idskenhuizen een nieuw PB bestuur gekomen en zijn de gesprekken verder gegaan. Met alle partijen is er een gesprek met de gemeente geweest over de mogelijkheden van de locatiekeuze. Dit betreffende gebied ligt naast de manege. Deze grond is van de gemeente en niet geschikt voor woningbouw i.v.m. milieucirkels. Vervolgens is er bij VVI eind december een stemming geweest betreffende voor of tegen een nieuw sportcomplex op die locatie. Hier is toen tegen gestemd. Dit tot grote teleurstelling van RENADO en PB St. Nyk. Begin dit jaar hebben RENADO en PB St. Nyk een gesprek met de gemeente gehad om alsnog te kijken of het niet mogelijk is om door te gaan met plannen maken. Het is voor RENADO van belang om voor de toekomst uitbreiding van velden en een betere accommodatie te hebben. Voor PB St. Nyk is het van belang dat er op termijn grond beschikbaar is voor inbreiding van woningbouw. Er is op dit moment geen bouwgrond meer beschikbaar. Tegelijk kan er dan een doorsteek naar de Dobbeleane worden gemaakt, wat al meerdere  jaren aan de orde komt in diverse overleggen en ook in de dorpsvisie wordt genoemd. PB St. Nyk hoopt alsnog op een goede afloop en op een goede samenwerking met VVI en PB Idskenhuizen.

 

* Ulesprong. Geregeld komen er klachten binnen over de slechte/geen verlichting bij de carpoolplek bij de Ulesprong. Dit geeft een onveilig gevoel. Deze locatie is van de provincie. Hendrik Hoekstra geeft aan dat de afdeling Verkeer van de gemeente binnenkort overleg heeft met de provincie. Hij gaat dit punt meenemen maar geeft aan dat PB dit punt ook zelf moet aangeven bij de provincie.

 

* Wandelroutes Er wordt veel gebruik gemaakt van de wandelroutes die PB heeft uit gezet. Mocht het zo zijn dat er iets aan de route niet meer klopt dan graag melden bij PB, dan kan dit hersteld worden. Er zijn weer enkele paaltjes afgebroken en uit de grond gerukt. Jammer dat dit gebeurd, omdat  het allemaal vrijwilligerswerk is voor het dorp. PB hoopt dat wanneer mensen dit zien gebeuren, diegenen hier op worden aangesproken en anders melden bij PB. Momenteel zijn een paar bestuursleden van PB bezig met het onderzoeken

of er een wandelpad gemaakt kan worden door de bosaanplant aan de Finkeburen in samenwerking met PB Idskenhuizen.

 

* Bloembakken De bloembakken en plantenhangers hebben veel positieve reacties op geleverd. Ze waren vorig jaar wat aan de late kant op gehangen, dat had te maken met de aanschaf en het maken van de beugels e.d. Er is één pot vernield voor bij de Rabobank. Hierna zijn alle bakken vast geschroefd. Ook dit voorjaar worden er weer potten aan de palen gehangen en hoopt PB dat dezelfde mensen ze weer van water willen voorzien.  

Deze winter is alvast gestart met verlichting aan te brengen in de bomen naast Van der Leest. De andere bomen worden ook verlicht wanneer de stroomtoevoer is geregeld. De stroom voor de twee bomen die nu van lampen zijn voorzien, komt bij Van der Leest vandaan. PB hoopt dat de komende winter alle 4 bomen tijdens de wintermaanden verlicht worden. 

 

* Woningstichting Zuid West Friesland. Na een aantal jaren van renovatiewerkzaamheden in Sint Nicolaasga (Heemstrastraat, Vegilinstraat en Voerrmanstraat), staat er momenteel niets op de planning. Ook nieuwbouw is niet voorzien in Sint Nyk. Bij Wonen Zuidwest Friesland staan ca. 1.000 woningzoekenden ingeschreven voor het totale  werkgebied. Wachtlijsten kennen ze niet meer. Woningzoekenden hebben zoekduur (inschrijftijd) nodig om voor een woning in aanmerking te komen. Deze benodigde zoekduur is per woning  verschillend omdat het afhangt van het aantal mensen dat reageert op de woning (met andere woorden: hoe populairder de woning, hoe meer mensen hierop reageren, hoe langer de benodigde zoekduur zal zijn).

       De gemiddelde zoekduur om voor een woning binnen het woningbezit van WZF in 

       aanmerking te komen is 18 maanden, variërend van enkele maanden voor 

       jongerenwoningen tot enkele jaren voor de echte woonwensverhuizers (die alleen opteren 

      voor een bepaalde straat).

 

* Groenvoorzieningen. Tijdens het jaarlijkse buurtenoverleg met de verschillende buurtverenigingen, de dorpencoördinator en wijkbeheer kwam de versobering van het groenonderhoud aan de orde. In dit overleg is het gelukt om enkele voorgenomen groen omvormingen terug te draaien.

Hendrik Hoekstra geeft een toelichting. 

In een aantal perken worden de struiken verwijderd en vervangen door gras. In sommige perken komen nieuwe struiken die minder onderhoud vergen. In het voorjaar hoopt de gemeente dat dit wordt afgerond. .

Koos de Jong geeft aan dat op het bedrijventerrein alle bomen zijn verwijderd. Blijft dit zo? Ja, op de Tsjûkemarwei komen nieuwe struiken; op het industrieterrein komt kort gras.

Karin van der Horst verbaasd zich dat gezonde bomen worden verwijderd en een zieke boom is blijven staan. PB komt hier op terug.

Eelke Jellema vraagt of het lange gras nu niet meer van toepassing is. Nee,dit is veranderd in kort gras.

Harrie Rijpkema vraagt over er ook herplant komt voor de gekapte bomen. Nee dit is een bezuiniging en verdunning zodat de andere bomen meer ruimte krijgen. 

 

* Gemeente App. Hendrik Hoekstra presenteert de gemeentelijke App. Hierop staat veel info voor de inwoners, maar is ook een meldpunt voor calamiteiten of verstoringen.  Er wordt naderhand aangegeven wat er mee gedaan is.

Karin van der Horst reageert, dat dit leuk is voor jongeren, maar hoe wordt er met ouderen omgegaan, die geen computer of smartphone hebben? De info komt niet meer in de JC of De Zakenman; dit is een keuze van de gemeente, om op deze manier met

informatievoorziening om te gaan. Gemeenten zijn niet meer verplicht om info op papier te geven. Hendrik Hoekstra neemt deze opmerking wel mee.

Gerard v.d. Lageweg merkt op dat de App fantastisch werkt. 

 

* Tsjûkemar. April vorig jaar kwam de vraag vanuit Delfstrahuizen bij PB en OVS om vanuit St. Nyk mee te denken en een aanjager te leveren voor planvorming m.b.t. de Tsjûkemar. Vanuit de OVS en PB is Willem Steneker gevraagd om als aanjager op te treden en hij zal na de pauze een presentatie geven over de visie en plannen voor de Tsjûkemar.

 

8.   Plannen en informatie betreffende Knooppunt Joure 

 

Dirk Jan Lepstra en Marloes de Graaf zullen het één ander vertellen over het knooppunt Joure.

Wat hebben de werkzaamheden aan het knooppunt Joure straks voor gevolgen voor St. Nyk? 

De voorzitter geeft het woord aan Marloes de Graaf. Gebr. Van der Lee is de opdrachtnemer en de provincie Fryslân is de opdrachtgever. Het zand uit de Langweerder Wielen wordt gebruikt voor de aanleg van de wegen. Het hele project moet eind 2017 klaar zijn. De brug over de Scharsterrijn blijft in z’n huidige vorm bestaan en maakt geen deel uit van het project.

In de Hollandiastraat komt een tunnel onder de snelweg door.  De bestaande tunnel onder de huidige snelweg door komt te vervallen. 

De Haulstersingel wordt ook aangepast en krijgt een rechtstreekse aansluiting op de Seewei. Het verkeer van en naar Joure kan via een rotonde aansluiting krijgen op de snelweg. Haskerhorne sluit ook rechtstreeks aan op de A7. 

Het zanddepot is al zichtbaar, van hieruit wordt het zand naar de andere locaties verplaatst.

Tijdens de werkzaamheden blijven er constant 2 rijstroken (4 banen) beschikbaar op de A6.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd met zo min mogelijk omleggingen en oponthoud. 

Er worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen voor het fietsverkeer wanneer de Hollandiastraat wordt aangepast. De tunnel bij de Haulstersingel wordt iets groter. Er worden geen problemen verwacht bij de vuilstort. Het viaduct Haskerveldweg wordt gesloopt en nieuw gebouwd en iets verschoven.

Alle bushaltes die rond de rotonde zijn gesitueerd worden verzameld bij een nieuw busstation met een goede fietsenstalling en verdere voorzieningen.

De heer Pettinga vraagt of de buis voor de zandwinning geen belemmeringen geeft voor de watersport op de Langweerder Wielen.  Nee, dit geeft geen problemen. In het vaarseizoen wordt er niet gebaggerd.

De bagger komt in een baggerdepot. Voor informatie kunnen we altijd bij Gebr. Van de Lee terecht.

PB geeft ook de info door naar De Zakeman of De Sint Nykster.

De voorzitter bedankt hun voor hun uitleg.

 

9.   Rondvraag.

 

Johan Kuipers kan hier vanavond niet aanwezig zijn maar heeft schriftelijk laten weten dat hij zich zorgen maakt over het woningbeleid in St. Nyk en de rol van de gemeente hierin.

Momenteel is er geen grond beschikbaar om vrijstaande woningen te bouwen. Hij geeft aan dat wanneer je een bestaande woning koopt, deze vaak nog voor een fors bedrag opgeknapt moet worden en dat er dan een behoorlijk eindbedrag betaald moet worden.

Het heeft ook voor PB prioriteit en daarom is het voor St. Nyk belangrijk is dat er een nieuw sportcomplex komt. Het oude terrein kan dan worden bestemd voor woningbouw. Tevens heeft Kuipers nog een idee met betrekking tot het onderwerp na de pauze de Tsjûkemar. Hij wil de Âld Feart bevaarbaar maken voor sloepen. Misschien eens een afspraak maken met Willem Steneker? 

 

Voorzitter PB In de Schwartzenbergstraat en de Voermanstraat zijn stoeptegels erg glad. Dit is een gevaarlijke situatie. Meenemen naar Wijkbeheer.

 

Koos de Jong De Kade is een doorgaande weg, wat gebeurt hier? Het regenwater kan niet weg, er zitten gaten en bulten in het wegdek en de putten zijn verstopt. 

Met de App kunnen dit soort onveilige situaties worden doorgegeven. In 2016 worden de Slotwei, industrieterrein en het kruispunt geasfalteerd. 

Kade 5 en 7 hoe zit dit? Durk Durksz geeft aan dat de gemeente hier buiten staat. Het is jammer dat het nog niet verder is. Er wordt nog onderhandeld maar dit gaat stroef. PB is hier mee bezig en wil hier graag woningbouw realiseren. Dit punt heeft de volle aandacht van PB.

 

Peter Vennik heeft via de App vier maal hetzelfde gat in het wegdek bij de Boskrânne gemeld. Tot vier maal toe was het de volgende dag opgelost door opvulling met zand. Na een regenbui was er tot vier maal toe weer een gat! HH neemt dit mee naar Wijkbeheer.

 

Henk Kuipers Er is een Outdoor Fitness gerealiseerd in Langweer. Kan dit ook in St. Nyk? Dit is niet van de gemeente, hier moet geld en sponsors voor worden gezocht. PB denkt hier over na.

 

Karin van der Horst geeft aan dat de GGZ destijds Wilhelminaoord voor een symbolisch bedrag heeft gekocht van de provincie Fryslân. Hoe kan het nu te koop staan? 

De GGZ heeft ook flink moeten investeren en de ideeën over geestelijke gezondheidszorg zijn veranderd en worden door nieuwe wetgeving niet meer door de GGZ uitgevoerd. Er zijn destijds wel afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van het park. Hier zet PB zich voor in. 

Wat kan PB doen voor jongeren? Tegenover De Beuk is weer overlast van hangjongeren. Esther Hoekstra geeft aan dat Jeugdspoar veel doet voor de jeugd. Vorig jaar zijn de jongeren hier op aangesproken. Bij overlast melden bij PB. 

 

10. Pauze

 

11.  Presentatie visie en plannen Tsjûkemar.

 

De voorzitter geeft het woord aan Willem Steneker. 

Vanuit Delfstrahuizen kwam vorig jaar de vraag of St. Nyk een aanjager wilde leveren om samen met de andere dorpen rond het meer, plannen te maken om de Tsjûkemar te upgraden.

Willem Steneker is als afgevaardigde van St. Nyk vertegenwoordigd in de Club van Aanjagers van het Tjeukemeer. St. Nyk heeft een klankbordgroep samengesteld waarin Marre Bax (OVS), Harm Negerman (WSV), Lambert de Boer (exploitant Ulesprong), Albert Russchen (watersporter) en Sjouke Bouma (PB) zijn vertegenwoordigd. Samen zijn er plannen en ideeën gelanceerd om de watersport en de regio rond het Tjeukemeer te versterken. Hierin wordt samengewerkt met de provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren. Er is een visiekaart gemaakt waarop de plannen zijn ingekleurd. Dit zijn natuurgebieden, snelvaargebieden, waterskibaan, flyboarden, sloepenroute, fietspad, cultuurbeleving, strand, horeca etc.

St. Nyk wil met name de locatie bij de Ulesprong verfraaien en verbeteren en dagrecreatie stimuleren. 

PB bedankt Willem Steneker voor de presentatie en biedt een attentie aan.

 

12.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.