Jaarverslag 2019 Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga bestaat aan het begin van dit verslagjaar uit Jeltje Schram (voorzitter), Carolien de Lange (secretaris), Sjouke Bouma (penningmeester), Johannes Wierstra , Annie Jelsma en Roel van Nijen.

Albert Meyer is als aspirant bestuurslid toegetreden.

In de loop van het jaar heeft er een interne verschuiving plaats gevonden en heeft Johannes Wierstra de taak van voorzitter op zich genomen.

 

Het ledental van PB bedroeg het afgelopen jaar:  725  leden

 

Voor PB is het een jaar geweest met de nodige overleggen met verschillende groepen en verenigingen. Er zijn bezoeken geweest aan diverse informatiebijeenkomsten, naast de maandelijkse eigen bestuursvergaderingen. Tijdens deze bestuursvergaderingen zijn er gasten aangeschoven om een onderwerp of idee toe te lichten. Er is regelmatig overleg geweest met de gemeente. We vergaderen 2 maal per jaar met de OVS.

 

De dodenherdenking op 4 mei, door PB georganiseerd kenmerkte zich, naast de sprekers, genodigden en andere belangstellenden, door de aanwezigheid van het grote aantal kinderen en jongeren.

Het monument zelf en de tuin waarop het gedenkteken staat waren voor de herdenkingsdag door een enthousiaste groep vrijwilligers helemaal opgeknapt.

Veel dank hiervoor!

 

Er is veel tijd, aandacht en energie gestoken in de aanloop tot het realiseren van een gedenkteken dat herinnert aan het neergestorte vliegtuig in november 1943. In het kader van 75 jaar bevrijding is het plan om de onthulling te laten plaatsvinden in mei 2020.

De werkgroep heeft subsidies aangevraagd, er is overleg met de scholen geweest om ook de kinderen bij dit gebeuren te betrekken middels een lespakket. Er is contact gezocht met familie van de omgekomen bemanningsleden en er zijn gesprekken geweest met ooggetuigen.

 

Club van Aanjagers Tjûkemar:

 

Vanuit PB en OVS zijn bestuursleden aangeschoven als deelnemers van de adviescommissie ten aanzien van de realisatie van projecten rondom de Tjûkemar. 

De heer Willem Steneker was onze vertegenwoordiger vanuit Sint Nyk binnen het bestuur van de Club van Aanjagers, hij heeft dit vele jaren gedaan met heel veel passie en enthousiasme. In het najaar is aan deze samenwerking een einde gekomen. De heer Jan Veenstra, die was toegetreden tot dit bestuur, is ook gestopt. PB en OVS hebben de heren op passende wijze hartelijk bedankt voor de  inspanningen die ze hebben verricht.

Dit betekent echter, dat er op dit moment geen vertegenwoordiging meer is vanuit Sint Nyk en naaste omgeving. Samen met de OVS zoeken we naar geschikte kandidaten om Sint Nyk in deze club te vertegenwoordigen.

 

Himmeldei werd ook dit jaar gehouden in samenwerking met de basisscholen.

Fijn dat de scholen zich hiervoor blijven inzetten. Hartelijk dank hiervoor.

Holliday Ice stelde de ijsjes beschikbaar voor de jeugdige deelnemers.

 

Het Masterplan Sint Nyk:

 

Is de rode draad, die het hele jaar door aandacht heeft gehad.

Onderwijs:

Er zijn  ontwikkelingen rondom nieuwbouw. In eerste instantie zal er in samenwerking van gemeente en scholen een locatie onderzoek gedaan worden. PB is erg blij met deze ontwikkeling.

De gemeente is regelmatig door ons bevraagd over de invulling van de Beuk en mogelijke toekomstige bestemming.

 

Sport:

Ten aanzien van de kleedhokken en de status van de velden heeft het bestuur van Renado haar zorgen met PB gedeeld en de gemeente hierover ingelicht middels een brandbrief.

 

Wonen:

Er zijn positieve ontwikkelingen ten aanzien van Kade 5/7. De gemeente spreekt de verwachting uit dat, als de procedure rondom de benodigde vergunningen goed verloopt er mogelijk na de zomer 2020 gestart kan worden met de bouw.

 

 

De buurtenvergadering heeft dit jaar niet plaatsgevonden. De deelname aan  deze vergadering was dusdanig verminderd dat er besloten is om dit jaar het verzoek bij de buurten neer te leggen om zich aan te melden voor een bepaalde datum. Er waren 3 buurten, die zich hebben aangemeld.  Elke buurt heeft vervolgens wel de gelegenheid gekregen hun vragen neer te leggen bij PB en het gesprek aan te gaan.

 

100 jarig bestaan Plaatselijk Belang.

Plaatselijk Belang is, in het kader van het 100 jarig bestaan, bezig geweest met de voorbereidingen van een feestavond, die plaats zal vinden op 28 maart 2020.

Op het moment van schrijven, is er sprake van de uitbraak van het COVID- 19 virus, wat maakt dat het jubileumfeest niet door zal gaan op de geplande datum.

 

Wat is er verder gerealiseerd in 2019:

 

·         Aanleg verlichting plein

·         Aankleden bloembakken plein

·         Onderhoud wandelroutes samen met Mindup

·         Initiëren informatie DFM op Glas

·         Wijkschouw

 

Tot zover.

 

Vanuit de dorpsvisie zullen wij, als bestuur PB, onze bezigheden blijven voortzetten.

Via onze website, de Zakenman en de Sint Nykster.nl zullen we u hiervan op de hoogte houden.